Influence of Nanostructures on Processes of Solid-Phase Reduction and Purification of Ferrioxide—Silicate Materials

V. O. Oleinik, E. V. Ablets, A. V. Panko, I. G. Kovzun, I. T. Protsenko

F.D. Ovcharenko Institute of Biocolloidal Chemistry, NAS of Ukraine, 42 Academician Vernadsky Blvd., 03142 Kyiv, Ukraine

Received: 22.11.2013. Download: PDF

Special role of nanoscience and nanotechnology initiatives in improvement of processing, enrichment, and purification of iron ore raw materials (IORM), in particular, iron oxide silicate sedimentary materials (IOSSM) containing impurities of phosphorus and other elements is shown. Colloid-chemical and nanochemical concepts on iron ore nanoparticles’ role in carbonization processes of IORM and IOSSM, followed by direct reduction of iron oxides contained therein into metallic phase, are considered. Their role in processes of alkaline purification and separating of iron-containing phase from phosphorus compounds and other impurities are also developed. Wasteless solid-phase processing method as well as the methods of enrichment and purification of IORM and IOSSM from phosphorus, silica, and other impurities are developed using obtained results. These methods exceed known methods of iron direct reduction and its purification.

Key words: solid-phase reduction, iron, alkaline purification, nanochemistry.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v36/i06/0779.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.36.06.0779

PACS: 61.46.Df, 81.07.Bc, 81.20.Ev, 81.20.Ym, 82.33.Pt, 82.65.+r

Citation: V. O. Oleinik, E. V. Ablets, A. V. Panko, I. G. Kovzun, and I. T. Protsenko, Influence of Nanostructures on Processes of Solid-Phase Reduction and Purification of Ferrioxide—Silicate Materials, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 36, No. 6: 779—792 (2014) (in Russian)


REFERENCES
 1. Yu. S. Jusfin and N. F. Pashkov, Metallurgiya Zheleza (Moscow: IKTs 'Akademkniga': 2007) (in Russian).
 2. V. O. Oleinik, A. V. Panko, I. G. Kovzun, M. A. Ilyashov, and I. T. Protsenko, Nanomaterials: Application and Properties, 2, No. 3: 3 (2013).
 3. V. A. Oleinik, A. V. Panko, M. A. Ilyashov, I. G. Kovzun, and I. T. Protsenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 33: 587 (2011) (in Russian).
 4. I. G. Kovzun, Yu. V. Filatov, M. A. Ilyashov, and V. P. Volovik, Metallurgicheskiy Kompas, Ukraina–Mir, No. 8: 21 (2010) (in Russian).
 5. I. G. Kovzun and N. V. Pertsov, Kolloidno-Khimicheskie Osnovy Nanonauki (Kiev: Akademperiodika: 2005) (in Russian).
 6. M. O. Ilyashov, V. P. Volovyk, I. H. Kovzun, I. T. Protsenko, and Z. R. Ulberg, Sposib Pererobky Vodnogo Shlamu Metalurhiynykh Vyrobnytstv, Patent of Ukraine 87644 (MPK S22V3/12, VO3V5/44) (Bul. No. 14/2009) (Publ. 27.07.2009) (in Ukrainian).
 7. I. H. Kovzun, Z. R. Ulberg, I. T. Protsenko, Yu. V. Filatov, M. O. Ilyashov, V. P. Volovyk, E. O. Yushkov, and V. H. Viter, Sposib Ochystky Zaliznoyi Rudy vid Mysh'yaku ta Fosforu, Patent of Ukraine 87951 (MPK S22V1/11, S22V 3/06) (Bul. No. 162009, Publ. 25.12.2009) (in Ukrainian).
 8. I. H. Kovzun, I. T. Protsenko, Z. R. Ulberg, Yu. V. Filatov, M. O. Ilyashov, V. P. Volovyk, and E. O. Yushkov, Sposib Ochystky Zalizovmisnoho Materialu vid Mysh'yaku ta Fosforu, Patent of Ukraine 89343 (MPK S22V1/00, S22V3/00) (Bul. No. 1/2010, Publ. 10.01.2010) (in Ukrainian).
 9. M. O. Ilyashov, I. H. Kovzun, I. T. Protsenko, V. H. Viter, and A. V. Panko, Sposib Ochystky Zalizovmisnoho Materialu vid Fosforu, Mysh'yaku, Sirky ta Inshykh Domishok, Patent of Ukraine 91957 (MPK S22V1/06, S22V 1/11, S22V 3/06) (Bul. No. 17/2010, Publ. 10.09.2010) (in Ukrainian).
 10. I. H. Kovzun, M. O. Ilyashov, I. T. Protsenko, V. H. Viter, Z. R. Ulberg, E. O. Yushkov, and Yu. O. Hukov, Sposib Oderzhannya Zaliza ta/abo Metalizovanogo Produktu, Patent of Ukraine 92439 (MPK S21V13/00, S 21V11/00) (Bul. No. 20/2010, Publ. 25.10.2010) (in Ukrainian).
 11. M. A. Ilyashov, I. G. Kovzun, I. T. Procenko, Z. R. Ulberg, V. G. Viter, E. A. Yushkov, and Yu. A. Gukov, Sposob Polucheniya Metallizirovannogo Produkta iz Zhelezooksidnogo Syr'evogo Materiala, Kotoryy Zagryaznen Primesyami, Patent of Ukraine 94360 (MPK S21V1/00, 13/00) (Bul. No. 8, Publ. 26.04.2011) (in Russian).
 12. I. G. Kovzun, M. A. Ilyashov, I. T. Protsenko, Z. R. Ulberg, V. G. Viter, Yu. A. Gukov, and E. A. Yushkov, Sposob Ochistki i Obogashcheniya Zhelezooksidnogo Materiala s Primesyami Soedineniy Mysh'yaka, Fosfora i Sery, Patent of Ukraine 94685 (MPK S22V1/06, 1/11, 3/06) (Bul. No. 10, Publ. 25.05.2011) (in Russian).
 13. I. G. Kovzun, M. A. Ilyashov, I. T. Protsenko, A. V. Panko, Z. R. Ulberg, V. G. Viter, and Yu. A. Gukov, Sposob Polucheniya Zheleznogo Koncentrata s Ego Odnovremennoy Ochistkoy ot Primesey Soedineniy Kremniya, Alyuminiya, Fosfora, Mysh'yaka, Patent of Ukraine 97758 (MPK C22B 1/06; 1/11; 3/08) (Bul. No. 5, Publ. 12.03.2012) (in Russian).
 14. I. G. Kovzun, Z. R. Ulberg, I. T. Protsenko, Yu. V. Filatov, M. A. Ilyashov, V. P. Volovik, E. A. Jushkov, and V. G. Viter, Sposob Ochistki Zheleznoy Rudy ot Mysh'yaka i Fosfora, Patent of Russian Federation 2412259 (MPK C22B3/12, 1/11) (Bul. No. 5, Publ. 20.02.2011) (in Russian).
 15. I. G. Kovzun, Z. R. Ulberg, I. T. Procenko, Yu. V. Filatov, M. A. Ilyashov, V. P. Volovik, E. A. Yushkov, and V. G. Viter, Sposob Ochistki Zhelezosoderzhaschego Materiala ot Mysh'yaka i Fosfora, Patent of Russian Federation 2413012 (MPK C22B1/11, 3/12) (Bul. No. 6, Publ. 27.02.2011) (in Russian).
 16. M. A. Ilyashov, I. G. Kovzun, I. T. Protsenko, Z. R. Ulberg, V. G. Viter, V. P. Volovik, and Yu. O. Gukov, Sposob Polucheniya Metallizirovannogo Produkta iz Zhelezooksidnosilikatnogo Syr'ya, Patent of Ukraine 101293 (MPK C21B 13/00; C22B 1/00; 5/00, 5/10) (Bul. No. 5, Opubl. 11.03.2013) (in Russian).
 17. A. V. Panko, E. V. Ablets, I. G. Kovzun, and M. A. Ilyashov, Mater. Sci. Eng., 8, No. 1: 35 (2014).
 18. R. Yunes, Y. A. Otryshko, and P. Y. Loboda, Visnyk NTUU «KPI». Mashynobuduvannya: Zbirnyk Naukovykh Prats', 1, No. 61: 184 (2011) (in Ukrainian).
 19. Kratkaya Khimicheskaya Entsiklopediya, 2: 43 (1963) (in Russian).
 20. T. Sugimoto and E. Matijevic, J. Colloid Interface Sci., 74, No. 1: 227 (1980). Crossref
 21. Mineraly Ukrayiny. Kratkiy Spravochnik (Ed. N. P. Scherbak) (Kiev: Naukova Dumka: 1990), p. 408 (in Russian).
 22. A. I. Karasevskij and V. V. Lyubashenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 33, No. 3: 431 (2013) (in Russian).
 23. H. I. Prokopenko, T. V. Popova, B. M. Mordyuk, and M. O. Yefimov, Tezisy IV Mezhdunar. Nauchn. Konf. 'Nanorazmernye Sistemy: Stroenie, Svoystva, Tekhnologii (NANSYS-2013)' (Kiev: 2013), p. 258 (in Ukrainian).