Problems of Determination of the Clusters’ Sizes in Amorphous Metal Materials

Yu. V. Lepeeva, G. M. Zelinska, O. I. Slukhovskyi, O. V. Marunyak

G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03680 Kyiv-142, Ukraine

Received: 10.12.2013; final version - 11.04.2014. Download: PDF

The problems concerning determination of the clusters’ sizes in disordered (amorphous, liquid and nanocrystalline) materials are analysed. Based on the diffraction data, ways of determination of the sizes of clusters are described. As shown, until now, there is not the method of determination of such parameter. The new diffraction function $f(r)$ allows determining the clusters’ size more precisely, because it is more size-sensitive in comparison with other diffraction-intensity functions.

Key words: clusters’ sizes, atomic structure, amorphous state.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v36/i07/0987.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.36.07.0987

PACS: 61.05.cp, 61.25.Mv, 61.43.Dq, 61.46.Hk, 81.40.Ef

Citation: Yu. V. Lepeeva, G. M. Zelinska, O. I. Slukhovskyi, and O. V. Marunyak, Problems of Determination of the Clusters’ Sizes in Amorphous Metal Materials, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 36, No. 7: 987—997 (2014) (in Russian)


REFERENCES
 1. Yu. D. Yagodkin and S. V. Dobatkin, Zavodskaya Laboratoriya. Diagnostika Materialov, 73, No. 1: 38 (2007) (in Russian).
 2. Yu. V. Konyukhov, V. V. Levina, E. L. Dzidzigurin, D. V. Kuznetsov, and E. N. Khrustov, Fizika i Khimiya Obrabotki Materialov, No. 4: 77 (2005) (in Russian).
 3. Ya. S. Umanskiy, Yu. A. Skakov, A. N. Ivanov, and L. N. Rastorguev, Kristallografiya, Rentgenografiya i Elektronnaya Mikroskopiya (Moscow: Metallurgiya: 1982) (in Russian).
 4. V. V. Maslov, A. G. Il'insky, V. K. Nosenko, A. P. Brovko, and I. K. Evlash, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 22, No. 3: 43 (2000) (in Russian).
 5. A. G. Il'inskii, A. P. Shpak, V. L. Karbovskiy, and Yu. V. Lepeeva, Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 8, No. 3: 483 (2010) (in Russian).
 6. A. G. Alekseev, A. G. Il'inskii, I. G. Kaban, Yu. V. Lepeeva, G. S. Mogilny, G. M. Zelinskaya, E. V. Ul'yanova, and A. P. Shpak, Fizika i Tekhnika Vysokikh Davleniy, 18, No. 3: 35 (2008) (in Russian).
 7. J. I. Langford, A. J. Wilson, and C. Scherrer, J. Appl. Cryst., 11: 102 (1978).
 8. J. Ziman, Printsipy Teorii Tverdogo Tela (Principles of the Theory of Solids) (Moscow: Mir: 1966) (Russian translation).
 9. B. K. Vainshtein, Difraktsiya Rentgenovskikh Luchey na Tsepnykh Molekulakh (Moscow: AN SSSR: 1963) (in Russian).
 10. V. M. Khorunov, G. M. Zelinskaya, and S. V. Maksimova, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 30, No. 8: 1139 (2008) (in Russian).
 11. A. S. Lashko and O. I. Slukhovskiy, Ukr. Fiz. Zhurn., 19, No. 1: 97 (1974) (in Russian).
 12. A. F. Skryshevskiy, Rentgenografiya Zhidkostey (Kiev: KGU im. T. G. Shevchenko: 1966) (in Russian).
 13. A. Il'inskii, I. Kaban, W. Hoyer, A. Shpak, and L. Taranenko, J. Non-Crystalline Solids, 347, Nos. 1–3: 39 (2004). Crossref