The Nonequilibrium Thermodynamic Analysis of Process of Formation of Carbides in Chromium Steel During Tempering

S. V. Bobyr

Z.I. Nekrasov Iron and Steel Institute, NAS of Ukraine, 1 Akademika Starodubova Sq., 49050 Dnipropetrovsk, Ukraine

Received: 05.06.2013; final version - 25.08.2014. Download: PDF

Nonequilibrium thermodynamics analysis of the process of carbide formation in chromium steel is performed. In Onsager equations for the model thermodynamic system, the crossed factors, driving forces, and flows are calculated. The sizes of carbides formed in chromium steel during tempering are estimated.

Key words: carbides, chromium steel, diffusion, nonequilibrium thermodynamics, equations of motion.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v36/i10/1385.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.36.10.1385

PACS: 05.70.Ln, 61.72.Bb, 61.72.Cc, 64.60.Ej, 66.30.Dn

Citation: S. V. Bobyr, The Nonequilibrium Thermodynamic Analysis of Process of Formation of Carbides in Chromium Steel During Tempering, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 36, No. 10: 1385—1398 (2014) (in Russian)


REFERENCES
 1. S. Z. Bokshtein, Struktura i Mekhanicheskie Svoystva Legirovannoy Stali (Moscow: Metallurgizdat: 1954) (in Russian).
 2. G. V. Kurdyumov, L. M. Utevskiy, and R. I. Entin, Prevrashcheniya v Zheleze i Stali (Moscow: Nauka: 1977) (in Russian).
 3. I. Prigogine, Vvedenie v Termodinamiku Neobratimykh Protsessov (Moscow: Inostrannaya Literatura: 1960) (in Russian).
 4. S. R. de Groot and P. Mazur, Neravnovesnaya Termodinamika (Moscow: Mir: 1964) (in Russian).
 5. L. Onsager, Phys. Rev., 37: 405 (1931). Crossref
 6. A. I. Veynik, Termodinamika (Minsk: Vysheyshaya Shkola: 1968) (in Russian).
 7. A. A. Zhukov and R. L. Snezhnoj, Diffuzionnye Protsessy v Metallakh (Kiev: Naukova Dumka: 1966) (in Russian).
 8. M. A. Krishtal, A. A. Zhukov, R. L. Snezhnoj, and E. G. Titenskiy, Termodinamika, Fizicheskaya Kinetika Strukturoobrazovaniya i Svoystva Chuguna i Stali (Moscow: Metallurgiya: 1971), Iss. 4 (in Russian).
 9. B. Ya. Lyubov, Kineticheskaya Teoriya Fazovykh Prevrashcheniy (Moscow: Metallurgiya: 1969) (in Russian).
 10. B. S. Bokshtein, Diffuziya v Metallakh (Moscow: Metallurgiya:1978).
 11. P. I. Mel'nik, Diffuzionnoe Nasyshchenie Zheleza i Tverdofaznye Prevrashcheniya v Splavakh (Moscow: Metallurgiya: 1993) (in Russian).
 12. V. I. Bol'shakov and S. V. Bobyr', MiTOM, No. 8: 11 (2004) (in Russian).
 13. V. Vovk, G. Schmitz, and R. Kirchheim, Phys. Rev., 69: 104102 (2004). Crossref
 14. N. V. Storozhuk and A. M. Gusak, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 34, No. 8: 1145 (2012) (in Russian).
 15. Yu. O. Lyashenko, L. Sh. Gladka, I. O. Shmatko, and O. A. Shmatko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 34, No. 12: 1693 (2012) (in Russian).
 16. S. V. Bobyr', Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 35, No. 2: 199 (2013) (in Russian).
 17. G. I. Sil'man, Zhurnal Fizicheskoy Khimii, 57, No. 2: 307 (1985) (in Russian).
 18. G. I. Sil'man, MiTOM, No. 1: 26 (2002) (in Russian).
 19. L. N. Larikov and V. I. Isaychev, Diffuziya v Metallakh i Splavakh: Spravochnik (Kiev: Naukova Dumka: 1987) (in Russian).
 20. Yu. I. Ustinovshchikov, Fiz. Met. Metalloved., 44, No. 2: 336 (1977) (in Russian).