Model of Compaction Process of a Porous Powder Elastic-Viscous Material at Electric Sintering

O. I. Raichenko

I.M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Sciences, NAS of Ukraine, 3 Academician Krzhizhanovskoho Str., UA-03680 Kyiv-142, Ukraine

Received: 07.10.2015; final version - 20.04.2016. Download: PDF

An electric sintering process is studied in the theoretical macrorheology terms. A compact is the Kelvin—Voigt elastic-viscous body. The basis of the study is Second Newton’s law (momentum equation). The constitutive equation of densification of an elastic-viscous compact at electric sintering is deduced. Investigation shows that the increase in current density at electrothermics intensifies the compaction due to stronger reduction of viscosity than elasticity.

Key words: constitutive equation, electric sintering, elastic-viscous material, decrease of viscosity and elasticity, electrothermics.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v38/i05/0635.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.38.05.0635

PACS: 46.35.+z, 61.43.Gt, 81.20.Ev, 81.40.Ef, 83.10.Gr, 83.50.Uv, 83.60.Bc

Citation: O. I. Raichenko, Model of Compaction Process of a Porous Powder Elastic-Viscous Material at Electric Sintering, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 38, No. 5: 635—645 (2016) (in Russian)


REFERENCES
 1. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Teoreticheskaya Fizika. Vol. 7. Teoriya Uprugosti (Moscow: Nauka: 1965) (in Russian).
 2. G. A. Weissler, Powder Metallurgy International, 10, No. 1: 34 (1978).
 3. L. O. Andrushchik, Yu. V. Kornyushin, S. P. Oshkaderov, M. Lyashuk, E. Dudrova, M. Kabat, M. Kabatova, and M. Shlesar, Metallofizika, 13, No. 10: 110 (1991) (in Russian).
 4. T. Alfrey and E. F. Garni, Reologiya [Rheology] (Ed. F. Eyrikh) (Moscow: Inostrannaya Literatura: 1962), p. 459 (in Russian).
 5. M. Reyner, Handbuch der Physik (Ed. S. Flügge) (Berlin: Springer: 1958), vol. 6, p. 434.
 6. J. K. Mackenzie, Proc. Phys. Soc. B, 63, No. 1: 2 (1950). Crossref
 7. V. V. Skorokhod, Reologicheskie Osnovy Teorii Spekaniya (Kiev: Naukova Dumka: 1972) (in Russian).
 8. P. A. Rebinder, Fizicheskiy Entsiklopedicheskiy Slovar' (Moscow: Sovetskaya Entsiklopediya: 1960), vol. 1, p. 355 (in Russian).
 9. G. P. Sleptsova, Fizicheskiy Entsiklopedicheskiy Slovar' (Moscow: Sovetskaya Entsiklopediya: 1963), vol. 3, p. 273 (in Russian).
 10. Spravochnik Khimika (Leningrad–Moscow: Goskhimizdat: 1962), vol. 1 (in Russian).
 11. Yu. V. Kornyushin, Yavleniya Perenosa v Real’nykh Kristallakh vo Vneshnikh Polyakh (Kiev: Naukova Dumka: 1981) (in Russian).
 12. K. E. Belyavin, V. V. Mazyuk, D. V. Min’ko, and V. K. Sheleg, Teoriya i Praktika Elektroimpul’snogo Spekaniya Poristykh Poroshkovykh Materialov (Minsk: Remiko: 1997) (in Russian).
 13. M. Omori, Mater. Sci. Eng. A, 287, Iss. 2: 183 (2000). Crossref
 14. V. Y. Kodash, J. R. Groza, K. C. Cho, B. R. Klotz, and R. J. Dowding, Mater. Sci. Eng. A, 385, Iss. 1–2: 367 (2004). Crossref
 15. E. G. Grigor’ev and B. A. Kalin, Elektroimpul’snaya Tekhnologiya Formirovaniya Materialov iz Poroshkov (Moscow: MIFI: 2008) (in Russian).
 16. E. Olevsky, S. Kandukuri, and L. Froyen, J. Appl. Phys., 102: 114913 (2007). Crossref
 17. L. O. Andrushchik, S. P. Oshkaderov, A. P. Shpak, and V. I. Kurpas, Fizicheskie Osnovy Polucheniya Vysokoprochnykh Poroshkovykh Materialov s Pomoshch’yu Skorostnoy Elektrotermicheskoy Obrabotki (Kiev: Physicotechnological Institute of Metals and Alloys, N.A.S. of Ukraine: 2007) (in Russian).
 18. O. B. Zgalat-Lozinskiy, Poroshkovaya Metallurgiya, Nos. 1/2: 26 (2014) (in Russian).