Material for Strengthening of Entrance Edges of Work Blades of Stream Turbines

D. B. Glushkova, E. D. Grinchenko, L. L. Kostina, S. V. Demchenko, Yu. V. Ryzhkov

Kharkiv National Automobile and Highway University, 25 Yaroslava Mudroho Str., 61002 Kharkiv, Ukraine

Received: 07.09.2017; final version - 24.11.2017. Download: PDF

The influence of electrode material on the state of build-up layer of steam turbine rotor blades is investigated. The strengthening layer is formed by means of the electrospark alloying with use of alloy Т15К6 and steel 15Х11МФШ. Microstructure, microhardness, and thickness of build-up layer are investigated. The advantages of steel 15Х11МФШ for the strengthening of leading edges of steam turbine rotor blades are substantiated.

Key words: electrospark alloying, electrode, surfacing layers, microstructure, microhardness, strengthening.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v39/i12/1647.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.39.12.1647

PACS: 62.20.Qp, 68.35.Gy, 68.55.J-, 68.55.Ln, 68.60.Bs, 81.15.Cd, 81.65.Lp

Citation: D. B. Glushkova, E. D. Grinchenko, L. L. Kostina, S. V. Demchenko, and Yu. V. Ryzhkov, Material for Strengthening of Entrance Edges of Work Blades of Stream Turbines, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 39, No. 12: 1647—1654 (2017)


REFERENCES
  1. Yu. I. Mulin and A. D. Verkhoturov, Elektroiskrovoe Legirovanie Rabochikh Poverkhnostey Instrumentov i Detaley Mashin Elektrodnymi Materialami, Poluchennymi iz Mineral'nogo Syr'ya [Electrospark Alloying of Tools Surfaces and Machine Components with Electrode Materials Obtained from Mineral Raw Materials] (Vladivostok: Dal'nauka: 1999) (in Russian).
  2. Sovremennye Metody Uprochneniya Poverkhnostey Detaley Mashin [Modern Methods of Hardening of Surfaces of Machine Parts] (Ed. K. W. Frolov) (Moscow: Institute Eng. Sci., Acad. Sci. USSR: 2009), Iss. 9.1: 205 (in Russian).
  3. B. I. Kostetskiy, Trenie, Smazka i Iznos v Mashinakh [Friction, Lubrication and Wear in Machines] (Kiev: Tekhnika: 2000) (in Russian).
  4. V. I. Bolshakov, V. I. Kharchenko, and V. N. Zhuravel, Perspectivnye Zadachi Sovremennoy Nauki: Sb. Nauchnykh Tr. (Dnepropetrovsk: 2002), p. 109 (in Russian).
  5. V. I. Bolshakov, V. M. Volchuk, and Yu. V. Dubrov, Visnyk NAN Ukrayiny, No. 8: 66 (2013) (in Ukrainian).