Electrospark Dispersion of Metal Materials. I. Influence of Velocity of Flow of Operating Fluid on Dispersity of Powders

S. M. Zakharchenkо$^{1}$, А. O. Perekos$^{2}$, N. A. Shidlovska$^{1}$, A. I. Ustinov$^{3}$, О. F. Bоytsоv$^{2}$, V. Z. Vоynаsh$^{2}$

$^{1}$Institute of Electrodynamics, N.A.S. of Ukraine, 56 Peremohy Ave., UA-03057 Kyiv, Ukraine
$^{2}$G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^{3}$E. O. Paton Electric Welding Institute, NAS of Ukraine, 11 Kazymyr Malevych Str., UA-03150 Kyiv, Ukraine

Received: 06.11.2017. Download: PDF

The high-carbon steel particles obtained by electrospark dispergation of initial granules in ethanol are investigated. The influence of velocity of ethanol laminar flow on particle-size distribution is studied by means of the optical-granulometry method. The tendency towards to decrease of average size of spark-erosion particles is revealed and explained. As shown, the conditions of a particle formation from large fraction have basic influence on particle size, and sizes of particles from small fraction depend on conditions of particles being in dispersion medium. The effect of intermittent increase of small-fraction part under increase of velocity of the working-fluid flow is explained.

Key words: electrospark dispergation of metals, superfine particles, optical granulometry.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v40/i03/0339.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.40.03.0339

PACS: 52.80.Wq, 62.23.St, 81.07.Bc, 81.07.Wx, 81.20-n, 83.50.Uv, 83.85.-c

Citation: S. M. Zakharchenkо, А. O. Perekos, N. A. Shidlovska, A. I. Ustinov, О. F. Bоytsоv, and V. Z. Vоynаsh, Electrospark Dispersion of Metal Materials. I. Influence of Velocity of Flow of Operating Fluid on Dispersity of Powders, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 3: 339—357 (2018) (in Russian)


REFERENCES
 1. B. A. Artamonov, Yu. S. Volkov, V. I. Drozhalova, F. V. Sedykin, V. P. Smolentsev, and V. M. Yampol'skiy, Elektrofizicheskie i Elektrokhimicheskie Metody Obrabotki Materialov [Electrophysical and Electrochemical Methods of Materials Processing] (Moscow: Vysshaya Shkola: 1983) (in Russian).
 2. A. G. Russkikh, V. I. Oreshkin, A. Yu. Labetskiy, S. A. Chaykovskiy, and A. V. Shishlov, Zhurnal Tekhnicheskoy Fiziki, 7, Iss. 5: 35 (2007) (in Russian).
 3. A. E. Berkowitz, M. F. Hansen, F. T. Parker, K. S. Vecchio, F. E. Spada, E. J. Lavernia, and R. Rodriguez, J. Magnetism and Magnetic Materials, 254–255: 1 (2003). Crossref
 4. J. I. Hong, V. C. Solomon, D. J. Smith, F. T. Parker, E. M. Summers, and A. E. Berkowitz, Appl. Phys. Lett., 89: 142506 (2006). Crossref
 5. K. V. Chuistov, A. P. Shpak, A. E. Perekos, A. D. Rud', and V. N. Uvarov, Usp. Fiz. Met., 4, No. 4: 235 (2003) (in Russian). Crossref
 6. A. E. Perekos, V. A. Chernenko, S. A. Bunyaev, V. P. Zalutskiy, T. V. Ruzhitskaya, O. F. Boitsov, and G. N. Kakazei, J. Appl. Phys., 112: 093909 (2012). Crossref
 7. P. K. Nguyen, K. H. Lee, S. I. Kim, K. A. Ahn, L. H. Chen, S. M. Lee, R. K. Chen, S. Jin, and A. E. Berkowitz, Nanotechnology, 23: 415604 (2012). Crossref
 8. O. M. Ivanova, M. I. Danylenko, H. Ye. Monastyrs'kyy, V. I. Kolomytsev, Yu. M. Koval', A. A. Shcherba, S. M. Zakharchenko, and R. Portier, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 31, No. 5: 603 (2009) (in Ukrainian).
 9. H. Ye. Monastyrs'kyy, V. V. Odnosum, V. I. Kolomytsev, Yu. M. Koval', P. Ochin, R. Portier, A. A. Shcherba, and S. M. Zakharchenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 30, No. 5: 761 (2008) (in Ukrainian).
 10. A. A. Shcherba, V. V. Kokorin, A. E. Perekos, L. A. Olikhovskaya, O. F. Boytsov, and S. N. Zakharchenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 29, No. 2: 201 (2007) (in Russian).
 11. G. Ya. Kolbasov, A. I. Ustinov, A. A. Shcherba, A. Ye. Perekos, M. O. Danilov, N. V. Vyunova, S. N. Zakharchenko, and G. Hossbah, J. Power Sources, 150: 276 (2005). Crossref
 12. Ph.-Kh. Nguyen, S. Jin, and A. E. Berkowitz, J. Appl. Phys., 115: 17A756 (2014). Crossref
 13. D. Ruter and W. Bauhofer, J. Luminescence, 57: 19 (1993). Crossref
 14. J. I. Hong, F. T. Parker, V. C. Solomon, P. Madras, D. J. Smith, and A. E. Berkowitz, J. Mater. Res., 23, Iss. 6: 1758 (2008). Crossref
 15. Y. J. Tang, F. T. Parker, H. Harper, A. E. Berkowitz, K. Vecchio, A. Rohatgi, and B. M. Ma, Appl. Phys. Lett., 86: 122507 (2005). Crossref
 16. J. Carrey, H. B. Radousky, and A. E. Berkowitz, J. Appl. Phys., 95, No. 3: 823 (2004). Crossref
 17. K. V. Chuistov, A. E. Perekos, V. P. Zalutskiy, T. V. Efimova, and N. I. Glavatskaya, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 18, No. 8: 18 (1996) (in Russian).
 18. A. G. Dubovoy, A. E. Perekos, and K. V. Chuistov, Metallofizika, 6, No. 5: 129 (1984) (in Russian).
 19. N. A. Shydlovs'ka, S. M. Zakharchenko, and O. P. Cherkas'kyy, Tekhnichna Elektrodynamika, No. 2: 5 (2017) (in Ukrainian).
 20. S. M. Zakharchenko, Naukovyy Visnyk Natsional'noho Girnychogo Universytetu, 133, No. 1: 62 (2013) (in Ukrainian).
 21. S. N. Zakharchenko, Tekhnichna Elektrodynamika, No. 5: 17 (2012) (in Russian).
 22. S. N. Zakharchenko, Novyny Enerhetyky, No. 6: 41 (2012) (in Russian).
 23. S. N. Zakharchenko, Tekhnichna Elektrodynamika, No. 1: 16 (2013) (in Russian).
 24. V. Ya. Ushakov, Impul'snyy Elektricheskiy Proboy Zhidkostey [Pulsed Electrical Breakdown of Liquids] (Tomsk: Izdatel'stvo Tomskogo Universiteta: 1975) (in Russian).
 25. Yu. P. Rayzer, Fizika Gazovogo Razryada [Physics of Gas Discharge] (Moscow: Nauka: 1987) (in Russian).
 26. G. A. Vorob'ev and V. A. Mukhachev, Proboy Tonkikh Dielektricheskikh Plenok [Breakdown of Thin Dielectric Films] (Moscow: Sovetskoe Radio: 1977) (in Russian).
 27. K. K. Namitokov, Elektroerozionnye Yavleniya [Electroerosion Phenomena] (Moscow: Energiya: 1978) (in Russian).
 28. N. A. Shydlovs'ka, S. M. Zakharchenko, and O. P. Cherkas'kyy, Tekhnichna Elektrodynamika, No. 3: 3 (2017) (in Ukrainian).
 29. I. M. Dubrovskyi, B. V. Egorov, and K. P. Ryaboshapka, Spravochnik po Fizike [Handbook of Physics] (Kiev: Naukova Dumka: 1986) (in Russian).
 30. V. G. Levich, Kurs Teoreticheskoy Fiziki [Course of Theoretical Physics] (Moscow: Fizmatgiz: 1962), vol. 1 (in Russian).
 31. L. D. Landau and E. M. Lifshits, Statisticheskaya Fizika [Statistical Physics] (Moscow: Nauka: 1964) (in Russian).
 32. D. M. Ziman, Modeli Besporyadka [Models of Disorder] (Moscow: Mir: 1982) (Russian translation).
 33. N. V. Shirgina, A. I. Kokshayskiy, and A. I. Korobov, Uchenye Zapiski Fizicheskogo Fakul'teta MGU, No. 6: 146318 (2014) (in Russian).