Influence of Glide Dislocation Motion on Self-Diffusion in b.c.c. Fe. A Molecular Dynamics Study

O. V. Filatov$^{1,2}$, O. M. Soldatenko$^{2}$

$^{1}$G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^{2}$National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’, 37 Peremohy Ave., UA-03056 Kyiv, Ukraine

Received: 25.09.2019. Download: PDF

The interaction of glide dislocations with own interstitial atoms in $\alpha$-Fe is studied. As a method of investigation the molecular dynamics simulation is used. The modelled sample is deformed with a rate close to the deformation rates under pulsed laser treatment. Mass transfer parameter for b.c.c. Fe under laser pulse irradiation is calculated. As established, the core of moving dislocation is a trap for interstitial atom. The influence of temperature and deformation rate on mass-transfer coefficient is studied.

Key words: dislocation motion, interstitial atom, pulsed loading, molecular dynamics, mass transfer.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v42/i01/0001.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.42.01.0001

PACS: 61.43.Bn, 61.72.Bb, 61.72.jj, 61.72.Lk, 61.80.Ba, 83.10.Rs

Citation: O. V. Filatov and O. M. Soldatenko, Influence of Glide Dislocation Motion on Self-Diffusion in b.c.c. Fe. A Molecular Dynamics Study, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 42, No. 1: 1—9 (2020)


REFERENCES
 1. Y. Shima, Y. Ishikawa, H. Nitta, Y. Yamazaki, K. Mimura, M. Isshiki, and Y. Iijima, Mater. Trans., 43: 2 (2002). Crossref
 2. O. Filatov, A. Pogorelov, D. Kropachev, and O. Dmitrichenko, Defect and Diffusion Forum, 363: 173 (2015). Crossref
 3. D. S. Hertsryken, V. F. Mazanko, and V. M. Fal'chenko, Impul'snaya Obrabotka i Massoperenos v Metallakh pri Nizkikh Temperaturakh [Pulsed Processing and Mass Transfer in Metals at Low Temperatures] (Kyiv: 1991) (in Russian).
 4. D. A. Kropachev, A. E. Pogorelov, and A. V. Filatov, Metallofizika Noveishie Tekhnol., 35, No. 6: 793 (2013) (in Russian).
 5. L. A. Zepeda-Ruiz, J. Rottler, B. D. Wirth, R. Car, and D. J. Srolovitz, Acta Mater., 53, No. 7: 1985 (2005). Crossref
 6. O. V. Filatov, Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, No. 9: 80 (2004) (in Russian).
 7. K. Tapasa, Yu. N. Osetsky, and D. J. Bacon, Acta Mater., 55: 93 (2007). Crossref
 8. K. Tapasa, A. V. Barashev, D. J. Bacon, and Yu. N. Osetsky, J. Nucl. Mater., 361: 52 (2007). Crossref
 9. B.-J. Lee, M. I. Baskes, H. Kim, and Y. K. Cho, Phys. Rev. B, 64: 184102 (2001). Crossref
 10. M. E Gurevich, L. N Larikov, V. F Mazanko, A. E. Pogorelov, and V. M Fal'chenko, Physics and Chemistry of Materials Treatment, No. 2: 7 (1977).
 11. J. Hirth and J. Lothe, Theory of Dislocations (Krieger Publishing Company: 1982).
 12. Zh. P. Puar'e, Polzuchest Kristallov. Mekhanizmy Deformatsii Metallov, Keramiki i Mineralov pri Vysokikh Temperaturakh [Creep of Crystals. Mechanisms of Deformation of Metals, Ceramics and Minerals at High Temperatures] (Moscow: 1988) (in Russian).
 13. G. Bonny, R. C. Pasianot, N. Castin, and L. Malerba, Philos. Magazine, 89: Iss. 34-36: 3531 (2009). Crossref
 14. O. V. Filatov, Vliyanie Tipa Kristallicheskoyj Reshetki na Diffuzionnuyu Podvizhnost' Mezhdouzel'nykh Atomov [The Influence of the Type of Crystal Lattice on the Diffusion Mobility of Interstitial Atoms] (Cherkasy: 2004) (in Russian).
 15. V. F. Masanko, O. V. Filatov, and S. P. Vorona, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 17, No. 9: 74 (1995) (in Russian).
 16. O. V. Filatov, Mezoskopichna Fizyka ta Modelyuvannya Materialiv: Metodychni Rekomendatsiyi do Vykonannya Laboratornykh Robit [Mesoscopic Physics and Modelling of Materials: Methodical Recommendations for Laboratory Works] (Eds. V. V. Kholyavko) (Kyiv: 2015) (in Ukrainian).
 17. O. V. Filatov, Mihratsiya Atomiv pry Udarnij Deformatsii Ideal'nykh Metalevykh Krystaliv [Migration of Atoms under Shock Deformation of Ideal Metal Crystals] (Thesis of Disser. for Dr. Phys.-Math. Sci.) (Kyiv: G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.U.: 2005) (in Ukrainian).
 18. S. I. Sydorenko, O. V. Filatov, and S. M. Voloshko, Anomal'ne Masoperenesennya. Zakonomirnosti ta Mekhanizmy: Navchal'nyj Posibnyk dlya Studentiv Tekhnichnykh Spetsial'nostej Vyshchykh Navchal'nykh Zakladiv [Abnormal Mass Transfer. Laws and Mechanisms: A Manual for Students of Technical Specialties at Higher Educational Institutions] (Kyiv: 2008) (in Ukrainian).