Kinetics of Formation of Martensitic Crystals in Iron-Based Alloys

S. V. Bobyr

Z. I. Nekrasov Iron and Steel Institute, NAS of Ukraine, 1 Academician Starodubov Sqr., 49050 Dnipro, Ukraine

Received: 20.05.2019; final version - 18.09.2020. Download: PDF

From energy considerations, the critical parameters of martensitic crystals and kinetic equations for their growth rate are found. As revealed, the growth rate of martensite crystal thickness depends on the stresses acting in austenite and decreases exponentially with time. It is theoretically substantiated that for the formation of martensite crystals a certain level of the difference between the free energies of the phases and the stresses in austenite are necessary.

Key words: non-equilibrium thermodynamics, martensitic transformation, equations of motion, iron-based alloys, austenite.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v42/i11/1573.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.42.11.1573

PACS: 05.70.Ln, 64.60.Bd, 64.70.kd, 64.75.Op, 66.30.Fq, 81.10.Jt, 81.30.Kf

Citation: S. V. Bobyr, Kinetics of Formation of Martensitic Crystals in Iron-Based Alloys, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 42, No. 11: 1573—1582 (2020)


REFERENCES
 1. B. Ya. Lyubov, Kineticheskaya Teoriya Fazovykh Prevrascheniy (Moscow: Metallurgiya: 1969) (in Russian).
 2. Ya. S. Umanskiy and Yu. A. Skakov, Fizika Metallov (Moscow: Atomizdat: 1978) (in Russian).
 3. G. V. Kurdyumov, Yavleniya Zakalki i Otpuska Stali (Moscow: Metallurgizdat: 1960) (in Russian).
 4. G. V. Kurdyumov, L. M. Utevskiy, and R. I. Entin, Prevrascheniya v Zheleze i Stali (Moscow: Nauka: 1977) (in Russian).
 5. L. Kaufman and M. Koen, Uspekhi Fiziki Metallov (Moscow: Metallurgizdat: 1961) (in Russian).
 6. S. A. Kulin and M. Cohen, J. Metalls, 2, No. 11: 1139 (1950). Crossref
 7. S. P. Oshkaderov, Uspehi Fiziki Metallov, 12: 269 (2011). Crossref
 8. V. A. Lobodyuk, Uspehi Fiziki Metallov, 15: 173 (2014). Crossref
 9. A. N. Lihachev and Yu. N. Koval, Uspehi Fiziki Metallov, 16: 1 (2015). Crossref
 10. V. A. Lobodyuk, Uspehi Fiziki Metallov, 17: 89 (2016). Crossref
 11. L. Onsager, Phase Transformation in Solid. Conference (Cornwell: N.Y.C.: 1951).
 12. I. Prigozhin, Vvedenie v Termodinamiku Neobratimykh Protsessov (Moscow: IL: 1960) (in Russian).
 13. S. de Groot and P. Mazur, Neravnovesnaya Termodinamika (Moscow: Mir: 1964) (in Russian).
 14. L. Onsager, Phys. Rev., 37: 405 (1931). Crossref
 15. A. A. Snezhnoy and R. L. Zhukov, Diffuzionnye Protsessi v Metallakh (Kyiv: Naukova Dumka: 1966) (in Russian).
 16. M. A. Krishtal, Termodinamika, Fizicheskaya Kinetika, Strukturoobrazovanie i Svoystva Chuguna i Stali (Moscow: Metallurgiya: 1971) (in Russian).
 17. S. V. Bobyr, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 11: 1437 (2018) (in Russian). Crossref
 18. K. Dzh. Smitlz, Metally: Sprav. Izd. (Moscow: Metallurgiya: 1980) (in Russian).
 19. M. V. Belous and M. P. Braun, Fizika Metallov (Kyiv: Vyshcha Shkola: 1985) (in Russian).
 20. D. F. Kalinovich, I. I. Kovenskiy, and M. D. Smolin, Ukrayinskyy Fizychnyy Zhurnal, 14, No. 2: 515 (1969).
 21. S. Z. Bokshteyn, Struktura i Mekhanicheskie Svoystva Legirovannoy Stali (Moscow: Metallurgizdat: 1954) (in Russian).
 22. V. I. Prosvirin and S. D. Entin, Izotermicheskoe Obrazovanie Martensita (Moscow: GNTI ML: 1953) (in Russian).