Regularities of Formation of Structure, Phase Composition and Properties of Chromium–Manganese Alloys in the Initial Cast State during the Process of Friction Wear

Yu. M. Koval$^{1}$, V. Z. Kutsova$^{2}$, M. A. Kovzel$^{3}$

$^{1}$G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^{2}$National Metallurgical Academy of Ukraine, 4 Gagarin Ave., UA-49600 Dnipro, Ukraine
$^{3}$Z. I. Nekrasov Iron and Steel Institute, NAS of Ukraine, 1 Academician Starodubov Sqr., UA-49050 Dnipro, Ukraine

Received: 22.10.2020; final version - 27.01.2021. Download: PDF

Structural and phase transformations, as well as changes in the microhardness of the matrix, austenite-carbide eutectic, and total hardness that occur in chromium–manganese alloys in the cast state during wear by friction under different loads are studied. As shown, a high wear resistance of chromium–manganese alloy (C—3.1%, Cr—13.1%, Mn—15.75%, Ni—1.15%) is associated with high microhardness of the matrix, austenitic-carbide eutectic based on Me7C3 carbide and determined by the degree of doping and the parameter of the shape of the eutectic carbide, as well as due to the deformation-phase transformations that occur in the investigated alloys during friction wear.

Key words: chromium–manganese alloy, wear resistance, structure, phase composition, hardness, microhardness.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v43/i03/0407.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.43.03.0407

PACS: 62.20.Qp, 81.05.Ni, 81.05.Bx, 81.30.Hd, 81.40.Gh, 81.40.Pq

Citation: Yu. M. Koval, V. Z. Kutsova, and M. A. Kovzel, Regularities of Formation of Structure, Phase Composition and Properties of Chromium–Manganese Alloys in the Initial Cast State during the Process of Friction Wear, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 43, No. 3: 407—423 (2021)


REFERENCES
 1. F. P. Bowden, The Friction and Lubrication of Solids (Eds. F. P. Bowden and D. M. Tabor) (Moscow: Mashinostroenie: 1968), p. 543 (in Russian).
 2. M. N. Brykov, V. G. Yefremenko, and A. V. Yefremenko, Iznosostoykost Staley i Chugunov pri Abrazivnom Iznashivanii [Abrasion Resistance of Steels and Cast Irons] (Ed. D. S. Grin) (Kherson: 2014), p. 364 (in Russian).
 3. I. I. Tsypin, Belye Iznosostoikie Chuguny. Struktura i Svoystva [Wear Resistant White Cast Irons. Structure and Characteristics] (Ed. I. I. Tsypin) (Moscow: Metallurgiya: 1983), p. 176 (in Russian).
 4. V. P. Gavriliuk, Abrazivostoykie Vysokokhromistye Chuguny: Monografiya [Abrasion-Resistant High-Chromium Cast Irons: Monograph] (Eds. V. P. Gavriliuk, V. I. Tikhonovich, I. A. Shalevskaia, and Yu. I. Gutko) (Luhansk: 2010), p.141 (in Russian).
 5. L. S. Malinov, Povyshenie Iznosostoykosti Staley i Chugunov za Schet Polucheniya v Ikh Structure Metastabilnogo Austenita i Realizatsii Effekta Samozakalki pri Nagruzhenii [Increasing the Wear Resistance of Steels and Cast Irons Due to the Production of Metastable Austenite in Their Structure and the Implementation of the Self-Quenching Effect Under Loading] (Eds. L. S. Malinov and V.L. Malinov) (Metall i Lityo Ukrainy, 2001, Nos. 1-2), p. 8 (in Russian).
 6. A. P. Cheiliakh, Ekonomnolegirovannye Metastabilnye Splavy i Uprochnyayushchie Tekhnologii [Economically Alloyed Metastable Alloys and Hardening Technologies] (Kharkiv: National Scientific Center 'Kharkiv Insti-tute of Physics and Technology': 2003), p.212 (in Russian).
 7. V. Z. Kutsova, Formirovanie Nanostrukturnoy Matritsy v Vysokokhromistykh Chugunakh Putem Termicheskoy Obrabotki [Formation of a Nanostructured Matrix in High-Chromium Cast Irons by Heat Treatment] (Eds. V. Z. Kutsova, L. I. Markashova, M. A. Kovzel et al.) (Stroitelstvo, Materialovedenie, Mashinostroenie, 2007, Iss. 43), p. 229 (in Russian).
 8. Yu. M. Koval, V. Z. Kutsova, M. A. Kovzel, and P. Yu. Shvets, Progress in Physics of Metals, 21, No. 2: 180 (2020). Crossref
 9. V. Z. Kutsova, M. A. Kovzel, P. U. Shvets, A. V. Grebeneva, and V. V. Prutchykov, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 4: 551 (2018).
 10. V. Z. Kutsova, M. A. Kovzel, A. V. Grebeneva, I. V. Ratnikova, and O. A. Velichko, Metallurgical and Mining Industry, No. 9: 1084 (2015).
 11. V. I. Dvoruk, Pretsyziynyy Vymiriyuvach Liniynoho Znosu Mekhanichnykh Trybosystem dlya Vyprobuvalnoyi Mashyny 2070 CMT-1 [Precision Linear Wear Meter for Mechanical Tribosystems for a Test Machine 2070 CMT-1] (Eds. V. I. Dvoruk and M. V. Matrosov) (Problemy Tertya ta Znoshuvannya: Nauk.-Tekn. Zb., Kyiv, NAU-Druk, 2008: Iss. 50), p. 44 (in Ukrainian).
 12. S. A. Saltykov, Sterometricheskaya Metallografiya [Stereometric Metallography] (Moscow: Metallurgiya: 1970), p. 375 (in Russian).
 13. F. R. Wilson and R. A. Harding, BCIRA Journal, 32: 318 (1984).
 14. A. M. Nesterenko, V. Z. Kutsova, and M. A. Kovzel, Metallofiz. Noveishie Tekhol., No. 1: 99 (2003) (in Russian).
 15. G. V. Samsonov and I. M. Vinnitskii, Tugoplavkie Soedineniya [Refractory Compounds] (Moscow: Metallurgiya: 1976), p. 560 (in Russian),
 16. E. Gudremon, Spetsialnye Stali [Special Steels] (Moscow: Metallurgiya: 1959), vol. 1, p. 952 (in Russian).
 17. V.S. Popov, N. N. Brykov, N. S. Dmitrichenko, and P. G. Pristupa, Dolgovechnost Oborudovaniya Ogneupornogo Proizvodstva [Durability of Refractory Equipment] (Moscow: Metallurgiya: 1977), p. 233 (in Russian).
 18. Yu. G. Bobro, Legirovannye Chuguny [Alloy Cast Irons] (Moscow: Metallurgiya: 1976), p. 287 (in Russian).
 19. K. P. Bunin and Yu. N. Taran, Stroenie Chuguna [Cast Iron Structure] (Moscow: Metallurgiya: 1972), p.160 (in Russian).
 20. V. Z. Kutsova, M. A. Kovzel, A. V. Grebeneva, I. V. Ratnikova, and O. O. Velichko, Metallurgicheskaya i Gornorudnaya Promyshlennost, No. 3 (294): 45 (2015) (in Russian).
 21. V. Z. Kutsova, M. A. Kovzel, A. V. Grebeneva, P. Yu. Shvets, A. Zyska, and B. Koczurkiewicz, Structure and Mechanical Properties of Chrome-Manganese Cast Irons in the Cast State (New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering and Production Engineering. A Collective Monograph, Czestochowa, 2016: No. 56), p. 147.