Internal Friction in Multifibrous Cu—Fe Composite Obtained Using a Packet Hydroextrusion

V. O. Beloshenko, V. Yu. Dmitrenko, A. M. Pylypenko, V. V. Chishko

Donetsk Institute for Physics and Engineering Named after O.O. Galkin, NAS of Ukraine, 46 Nauky Ave., UA-03028 Kyiv, Ukraine

Received: 19.02.2015; final version - 20.04.2015. Download: PDF

In the range of 300—1000 K, the temperature dependence of internal friction (IF) in the multifibrous Cu—Fe composite obtained using a packet hydroextrusion is investigated. The character of dependence of the IF level and peaks’ parameters (recrystallization, Snoek, Snoek—Koester) of composites on the diameter of Fe fibres and the bulk content of Cu is determined. The physical mechanisms of relaxation processes occurring at different (macro-, micro-, and nano-) structural levels are discussed.

Key words: Cu—Fe composite, internal friction, diameter of fibre, interphase boundary, recrystallization, interstitial impurity.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v37/i11/1539.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.37.11.1539

PACS: 61.72.Hh, 61.72.Mm, 62.23.Pq, 62.40.+i, 81.10.Jt, 81.20.Hy, 81.40.Ef

Citation: V. O. Beloshenko, V. Yu. Dmitrenko, A. M. Pylypenko, and V. V. Chishko, Internal Friction in Multifibrous Cu—Fe Composite Obtained Using a Packet Hydroextrusion, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 11: 1539—1548 (2015) (in Russian)


REFERENCES
 1. B. I. Shapoval, V. M. Azhazha, V. M. Arzhavitin, I. B. Dolya, V. Ya. Sverdlov, M. A. Tikhonovskiy, and V. G. Yarovoy, VANT. Seriya: Vakuum, Chistye Materialy, Sverkhprovodniki, 12, No. 1: 133 (2002) (in Russian).
 2. W. Grünberger, M. Heilmaier, and L. Schultz, J. Mater. Lett., 52: 154 (2002) Crossref
 3. J. D. Verhoeven, S. C. Chueh, and E. D. Gibson, J. Mat. Sci., 24: 1748 (1989). Crossref
 4. Liang-Cai Ma, Jian-Min Zhang, and Ke-Wei Xu, J. Physica E, 50: 1 (2013). Crossref
 5. V. A. Beloshenko, V. Yu. Dmitrenko, and V. V. Chishko, Fiz. Met. Metalloved., 116, No. 5: 484 (2015) (in Russian). Crossref
 6. R. A. Andrievskiy, Uspekhi Khimii, 70: 967 (2002) (in Russian).
 7. L. A. Chirkina, V. S. Okovit, M. A. Tikhonovskiy, O. I. Volchok, M. B. Lazareva, V. V. Kalinovskiy, and I. V. Kolodiy, VANT. Seriya: Vakuum, Chistye Materialy, Sverkhprovodniki, 6, No. 18: 141 (2009) (in Russian).
 8. B. S. Lunin, Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya: Khimiya, 46, No. 2: 220 (2005) (in Russian).
 9. C. M. Su, J. Alloys Compd., 211/212: 428 (1994). Crossref
 10. M. S. Blanter, I. S. Golovin, H. Neuhauser, and H.-R. Sinning, Internal Friction in Metallic Materials (Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag: 2007).
 11. N. Igata, M. Sasaki, Y. Kogo, and K. Hishitani, J. Phys. IV France, 10: 113 (2000). Crossref
 12. A. A. Karmazin and V. I. Startsev, Fiz. Met. Metalloved., 29, No. 6: 1302 (1970) (in Russian).
 13. V. A. Beloshenko, V. N. Varyukhin, V. Yu. Dmitrenko, Yu. I. Nepochatykh, V. Z. Spuskanyuk, A. N. Cherkasov, and B. A. Shevchenko, Zhurn. Tekhn. Fiz., 79, No. 12: 68 (2009) (in Russian).
 14. V. A. Beloshenko, V. Z. Spuskanyuk, V. Yu. Dmitrenko, V. V. Chishko, L. F. Sennikova, and Yu. I. Nepochatykh, Voprosy Materialovedeniya, 70, No. 2: 90 (2012) (in Russian).
 15. A. N. Pilipenko, Fizika i Tekhnika Vysokikh Davleniy, 23, No. 4: 135 (2013) (in Russian).
 16. V. A. Beloshenko, V. Yu. Dmitrenko, A. N. Pilipenko, and V. V. Chishko, Phys. Solid State, 57, No. 1: 65 (2015). Crossref
 17. V. N. Chuvil'deev, A. V. Nokhrin, I. M. Makarov, and V. I. Kopylov, Mikrosistemnaya Tekhnika, No. 8: 19 (2002) (in Russian).
 18. A. V. Nohrin, E. S. Smirnova, V. N. Chuvil'deev, and V. I. Kopylov, Izvestiya RAN. Metally, No. 3: 27 (2003) (in Russian).
 19. I. S. Golovin, Vnutrennee Trenie i Mekhanicheskaya Spektroskopiya Metallicheskikh Materialov [Internal Friction and Mechanical Spectroscopy of Metallic Materials] (Moscow: Izd. Dom MISiS: 2012) (in Russian).
 20. I. S. Golovin, Fiz. Met. Metalloved., 110, No. 4: 424 (2010) (in Russian).
 21. V. A. Beloshenko, V. Yu. Dmitrenko, A. N. Gangalo, Yu. I. Nepochatyh, A. N. Pilipenko, and V. V. Chishko, Voprosy Materialovedeniya, 78, No. 1: 16 (2015) (in Russian).
 22. O. I. Volchok, V. S. Okovit, L. A. Chirkina, M. A. Tikhonovskiy, V. V. Kalinovskiy, A. A. Kupriyanov, and I. V. Kolodiy, Visnyk KhNU. Seriya 'Fizyka', 11, No. 821: 97 (2008) (in Russian).
 23. V. Ye. Bahrushyn and O. Yu. Chyrikov, Modeli ta Mekhanizmy Mekhanichnoyi Relaksatsii, Pov'yazanoyi z Perebudovoyu Domishkovo-Defektnoyi Pidsystemy Krystaliv (Zaporizhzhya: Gumanitarnyy Universytet 'ZIDMU': 2004) (in Ukrainian).