Calculation Model of Growth of a Fatigue Macrocrack in Case of the Ⅰ + Ⅲ Mixed-Mode Macromechanism of Fracture

D. V. Rudavskyy$^{1}$, Yu. I. Kanyuk$^{1}$, V. R. Bas$^{2}$

$^{1}$Karpenko Physico-Mechanical Institute, NAS of Ukraine, 5, Naukova Str., 79060 Lviv, Ukraine
$^{2}$JSC ‘Lvivskyy Lokomotyvoremontnyy Zavod’, 1a Zaliznychna Str., 79018 Lviv, Ukraine

Received: 11.06.2015; final version - 17.02.2016. Download: PDF

Based on energy approach in the mechanics of fracture, the calculation model of fatigue macrocrack propagation in three-dimensional elastoplastic body is constructed for the case of Ⅰ + Ⅲ mixed-mode of fracture macromechanism. Subcritical period of fatigue macrocrack growth, which corresponds to residual lifetime of metalware element with a crack under external cyclic loading, can be determined using the obtained kinetic equation. The kinetic equation of the model contains only two experimental constants of the material, which are determined from tests on cyclic fatigue. The proposed calculation model can be used for development of techniques of residual lifetime estimation of metallic structural elements with fatigue cracks grown according to Ⅰ + Ⅲ mixed-mode of fracture macromechanism.

Key words: fatigue cracks, residual lifetime, mixed-mode of fatigue fracture, plastic zone, fracture energy.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v38/i03/0415.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.38.03.0415

PACS: 05.70.Ln, 46.35.+z, 46.50.+a, 46.80.+j, 62.20.M-, 81.40.Np, 83.60.Uv

Citation: D. V. Rudavskyy, Yu. I. Kanyuk, and V. R. Bas, Calculation Model of Growth of a Fatigue Macrocrack in Case of the Ⅰ + Ⅲ Mixed-Mode Macromechanism of Fracture, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 38, No. 3: 415—425 (2016) (in Ukrainian)


REFERENCES
 1. V. T. Troshchenko, Deformirovanie i Razrushenie Metallov pri Mnogotsiklovom Nagruzhenii [Deformation and Fracture of Metals at Multicyclic Loading] (Kiev: Naukova Dumka: 1981) (in Russian).
 2. Mekhanika Razrusheniya i Prochnost' Materialov: Spravochnoe Posobie [Fracture Mechanics and Strength of Materials: Handbook] (Ed. V. V. Panasyuk) (Kiev: Naukova Dumka: 1990), vol. 4 (in Russian).
 3. V. V. Panasyuk, Mekhanika Kvazikhrupkogo Razrusheniya Materialov [Mechanics of Quasibrittle Fracture of Materials] (Kiev: Naukova Dumka: 1991), p. 416 (in Ukrainian).
 4. G. P. Cherepanov, Mekhanika Khrupkogo Razrusheniya [Mechanics of Brittle Fracture] (Moscow: Nauka: 1974) (in Russian).
 5. Mekhanika Razrusheniya i Prochnost' Materialov: Spravochnoe Posobie [Fracture Mechanics and Strength of Materials: Handbook] (Ed. V. V. Panasyuk) (Kiev: Naukova Dumka: 1988), vol. 1 (in Russian).
 6. O. Ye. Andreykiv and O. I. Darchuk, Ustalostnoe Razrushenie i Dolgovechnost' Konstruktsiy [Fatigue Failure and Durability of Structures] (Kiev: Naukova Dumka: 1992) (in Russian).
 7. V. O. Kireev, Kurs Fizicheskoy Khimii [Course of Physical Chemistry] (Moscow: Khimiya: 1975) (in Russian).
 8. L. I. Sedov, Mekhanika Sploshnoy Sredy [Continuum Mechanics] (Moscow: Nauka: 1973), vol. 1, 2 (in Russian).
 9. M. Shata and Z. O. Terletska, Energetychyy Pidkhid u Mekhanitsi Vtomnogo Poshyrennya Makrotrishchyn. Mekhanika Ruynuvannya Materialiv i Mitsnist' Konstruktsiy [Energy Approach in Mechanics of Fatigue Cracks Propagation. Fracture Mechanics and Strength of Materials Structures] (Lviv: Kamenyar: 1999), vol. 2, p. 141 (in Ukrainian).
 10. V. V. Panasyuk, O. Ye. Andreykiv, O. I. Darchuk, and P. S. Kun, Proc. 10 European Conference on Fracture ECF-10 (Sept. 20–23, 1994, Berlin) (EMAS: 1994), vol. 2, p. 1271.
 11. O. Ye. Andreikiv, D. V. Rudavskyi, and O. V. Gembara, Fiz.-Khim. Mekh. Mater., No. 6: 18 (2002) (in Ukrainian).
 12. Ya. L. Ivanitskyi and P. S. Kun, Trishchynostiykist' Konstruktsiynykh Materialiv za Skladnogo Navantazhennya [Crack Growth Resistance of Structural Materials for Mixed-Mode of Fracture Mechanisms] (Lviv: SPOLOM: 2013) (in Ukrainian).
 13. R. Roberts and J. J. Kibler, J. Basic Engineering. Trans. ASME, 93: 671 (1971). Crossref
 14. Mekhanika Razrusheniya i Prochnost' Materialov: Spravochnoe Posobie [Fracture Mechanics and Strength of Materials: Handbook] (Ed. V. V. Panasyuk) (Kiev: Naukova Dumka: 1988), vol. 3 (in Russian).
 15. V. R. Skalsky and I. M. Liasota, Tekhnicheskaya Diagnostika i Nerazrushayushchiy Kontrol [Technical Diagnostics and Nondestructive Control], No. 3: 7 (2012) (in Ukrainian).
 16. V. R. Skalsky, D. V. Rudavskyi, P. Ya. Galan et al., Visnyk Dnipropetrovskogo Natsionalnogo Universytetu Zaliznychnogo Transportu imeni Akad. V. Lazaryana [Bulletin After Acad. V. Lazaryan Dnipropetrovsk National University of Railway Transport], Iss. 33: 251 (in Ukrainian).