Nonequilibrium Thermodynamic Model of Diffusionless Transformation of an Austenite in Alloys on the Base of Iron

S. V. Bobyr

Z. I. Nekrasov Iron and Steel Institute, NAS of Ukraine, 1 Academician Starodubov Sq., 49050 Dnipro, Ukraine

Received: 24.04.2018. Download: PDF

Nonequilibrium thermodynamic model of diffusionless transformation of an austenite in iron and alloys based on it is developed, taking into account internal stresses in the system. Onsager motion equations for a model thermodynamic system describing a diffusionless transformation and kinetic equations for changing deformations and growth rates of the $\alpha$-phase are found. A scheme of diffusionless transformations of austenite is constructed, including the normal and martensitic transformations as limiting cases.

Key words: nonequilibrium thermodynamics, diffusionless transformation, equations of motion, iron-based alloys, austenite.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v40/i11/1437.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.40.11.1437

PACS: 05.70.Ln, 64.60.Ej, 64.70.kd, 64.75.Op, 66.30.Fq, 81.10.Jt, 81.30.Kf

Citation: S. V. Bobyr, Nonequilibrium Thermodynamic Model of Diffusionless Transformation of an Austenite in Alloys on the Base of Iron, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 11: 1437—1451 (2018) (in Russian)


REFERENCES
 1. Ya. S. Umanskiy and Yu. A. Skakov, Fizika Metallov [Physics of Metals] (Moscow: Atomizdat: 1978) (in Russian).
 2. G. V. Kurdyumov, L. M. Utevskiy, and R. I. Entin, Prevrashcheniya v Zheleze i Stali [Transformations in Iron and Steel] (Moscow: Nauka: 1977) (in Russian).
 3. B. Ya. Lyubov, Kineticheskaya Teoriya Fazovykh Prevrashcheniy [Kinetic Theory of Phase Transformations] (Moscow: Metallurgiya: 1969) (in Russian).
 4. S. V. Bobyr and V. I. Bol'shakov, Uspehi Fiziki Metallov, 15: 145 (2014) (in Russian). Crossref
 5. G. V. Kurdyumov, Yavleniya Zakalki i Otpuska Stali [Steel Annealing and Tempering Phenomena] (Moscow: Metallurgizdat: 1960) (in Russian).
 6. S. P. Oshkaderov, Uspehi Fiziki Metallov, 12: 269 (2011) (in Russian). Crossref
 7. V. A. Lobodyuk, Uspehi Fiziki Metallov, 15: 173 (2014). Crossref
 8. O. A. Likhachev and Yu. M. Koval, Uspehi Fiziki Metallov, 16: 1 (2015). Crossref
 9. V. A. Lobodyuk, Uspehi Fiziki Metallov, 17: 89 (2016). Crossref
 10. L. Onsager, Phase Transformation in Solid. Conference (Cornwell, 1951).
 11. I. Prigogine, Vvedenie v Termodinamiku Neobratimykh Protsessov [Introduction to the Thermodynamics of Irreversible Processes] (Moscow: Inostrannaya Literatura: 1960) (Russian translation).
 12. S. de Groot and P. Mazur, Neravnovesnaya Termodinamika [Non-Equilibrium Thermodynamics] (Moscow: Mir: 1964) (Russian translation).
 13. L. Onsager, Phys. Rev., 37: 405 (1931). Crossref
 14. A. A. Zhukov and R. L. Snezhnoy, Diffuzionnye Protsessy v Metallakh [Diffusion Processes in Metals] (Kiev: Naukova Dumka: 1966) (in Russian).
 15. M. A. Krishtal, Termodinamika, Fizicheskaya Kinetika, Strukturoobrazovanie i Svoystva Chuguna i Stali [Thermodynamics, Physical Kinetics, Structure Formation and Properties of Cast Iron and Steel] (Moscow: Metallurgiya: 1971), Iss. 4 (in Russian).
 16. C. J. Smithells, Metally [Metals] (Moscow: Metallurgiya: 1980) (Russian translation).
 17. D. F. Kalinovich, I. I. Kovenskiy, and M. D. Smolin, Ukrayins'kyy Fizychnyy Zhurnal, 14, No. 2: 515 (1969) (in Russian) .
 18. M. V. Belous and M. P. Braun, Fizika Metallov [Physics of Metals] (Kiev: Vishcha Shkola: 1985) (in Russian).
 19. S. V. Bobyr, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 36, No. 10: 1385 (2014) (in Russian). Crossref