Formation of Island Structures during Melting Process of Tin Films on Amorphous Carbon Substrate

S. V. Dukarov, S. I. Petrushenko, V. M. Sukhov, I. G. Churilov

V. N. Karazin Kharkiv National University, 4 Svobody Sqr., UA-61022 Kharkiv, Ukraine

Received: 03.04.2018. Download: PDF

The results of research devoted to formation of ordered arrays of particles during melting process of tin films on amorphous carbon substrate are given in the present work. Using scanning electron microscopy the histograms of particle size distribution are constructed for films of different mass thickness. The size dependences of the most probable radius of particles, which are formed during the melting process, and the half-width values of the corresponding histograms are obtained as well. The excess energy, which provides a decomposition of the initially continuous film into separate islands, is estimated and its size dependence is built. As shown, the melting process of films, which are condensed in island structures, provides larger filling coefficients in comparison with the melting process of initially continuous films.

Key words: annealing of films, thermal decomposition, histogram and half-width of distribution, excess energy.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v41/i04/0445.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.41.04.0445

PACS: 64.70.dj, 68.35.bd, 68.35.Dv, 68.55.A-, 68.55.J-, 68.60.Dv, 81.16.-c

Citation: S. V. Dukarov, S. I. Petrushenko, V. M. Sukhov, and I. G. Churilov, Formation of Island Structures during Melting Process of Tin Films on Amorphous Carbon Substrate, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 41, No. 4: 445—459 (2019)


REFERENCES
 1. H. Lauter, V. Lauter-Pasyuk, B.Toperverg, L. Romashev, M. Milyaev, T. Krinitsina, E. Kravtsov, V. Ustinov, A. Petrenko, and V. Aksenov, J. Magn. Magn. Mater., 258-259: 338 (2003). Crossref
 2. Yu. N. Khaydukov, A. S. Vasenko, E. A. Kravtsov, V. V. Progliado, V. D. Zhaketov, A. Csik, Yu. V. Nikitenko, A. V. Petrenko, T. Keller, A. A. Golubov, M. Yu. Kupriyanov, V. V. Ustinov, V. L. Aksenov, and B. Keimer, Phys. Rev. B, 97: 144511 (2018). Crossref
 3. A. B. Drovosekov, N. M. Kreines, A. O. Savitsky, E. A. Kravtsov, D. V. Blagodatkov, M. V. Ryabukhina, M. A. Milyaev, V. V. Ustinov, E. M. Pashaev, I. A. Subbotin, and G. V. Prutskov, J. Exper. Theor. Phys., 120, No. 6: 1041 (2015). Crossref
 4. Himanshu Gupta, Fateh Singh Gill, S. K. Sharma, R. Kumar, and R. M. Mehra, J. Nano- Electron. Phys., 10, No. 3: 03014 (2018). Crossref
 5. Rupali Kulkarni, Amit Pawbake, Ravindra Waykar, Ashok Jadhawar, Haribhau Borate, Rahul Aher, Ajinkya Bhorde, Shruthi Nair, Priyanka Sharma, and Sandesh Jadkar, J. Nano- Electron. Phys., 10, No. 3: 03005 (2018). Crossref
 6. R. N. Zhukov, T. S. Ilina, E. A. Skryleva, B. R. Senatulin, I. V. Kubasov, D. A. Kiselev, G. Suchaneck, M. D. Malinkovich, Yu. N. Parkhomenko, and A. G. Savchenko, J. Nano- Electron. Phys., 10, No. 2: 02009 (2018). Crossref
 7. H. H. Jeong, A. G. Mark, M. Alarcón-Correa, I. Kim, P. Oswald, T. C. Lee, and P. Fischer, Nature Commun., 7: 11331 (2016). Crossref
 8. J. Chen, H. Che, K. Huang, C. Liu, and W. Shi, Appl. Catalysis B: Environmental, 192: 134 (2016). Crossref
 9. J. Gan, B. B. Rajeeva, Z. Wu, D. Penley, C. Liang, Y. Tong, and Y. Zheng, Nanotechnology, 27, No. 23: 235401 (2016). Crossref
 10. T. I. Borodinova, V. I. Styopkin, A. A. Vasko, V. Ye. Kutsenko, and O. A. Marchenko, J. Nano- Electron. Phys., 10, No. 3: 03017 (2018). Crossref
 11. B. I. Turko, V. B. Kapustianyk, L. R. Toporovska, V. P. Rudyk, V. S. Tsybulskyi, and R. Y. Serkiz, J. Nano- Electron. Phys., 10, No. 2: 02002 (2018). Crossref
 12. S. Wahyuningsih, F. N. Ainiy, and A. H. Ramelan, J. Nano- Electron. Phys., 10, No. 1: 01004 (2018). Crossref
 13. P. A. Kumar, S. Mitra, and K. Mandal, Indian J. Pure Appl. Phys., 45, No. 1: 21 (2007).
 14. S. B. Dalavi and R. N. Panda, J. Magn. Magn. Mater., 374, No. 15: 411 (2015). Crossref
 15. V. O. Yukhymchuk, O. M. Hreshchuk, M. Y. Valakh, M. A. Skoryk, V. S. Efanov, and N. A. Matveevskaya, Semicond. Phys. Quantum Electron. Optoelectron., 17, No. 3: 217 (2014). Crossref
 16. Yu. V. Naidich, I. I. Gab, T. V. Stetsyuk, B. D. Kostyuk, and S. I. Martynuyk, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 9: 1225 (2015) (in Ukrainian). Crossref
 17. S. I. Petrushenko, S. V. Dukarov, and V. N. Sukhov, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 38, No. 10: 1351 (2016) (in Ukrainian). Crossref
 18. S. I. Petrushenko, S. V. Dukarov, and V. N. Sukhov, Vacuum, 142: 29 (2017). Crossref
 19. S. V. Dukarov, S. I. Petrushenko, V. N. Sukhov, and I. G. Churilov, Problems Atomic Sci. Technol., 89, No. 1: 110 (2014).
 20. A. P. Kryshtal, Appl. Surf. Sci., 321: 548 (2014). Crossref
 21. S. I. Petrushenko, S. V. Dukarov, V. N. Sukhov, and I. G. Churilov, J. Nano- Electron. Phys., 7, No. 2: 2033-1 (2015).
 22. S. V. Dukarov, S. I. Petrushenko, V. N. Sukhov, I. G. Churilov, A. L. Samsonik, and O. I. Skryl, Acta Phys. Polonica A, 133, No. 5: 1186 (2018). Crossref
 23. N. T. Gladkikh, S. V. Dukarov, A. P. Krishtal', V. I. Larin, V. N. Sukhov, and S. I. Bogatyrenko, Poverkhnostnye Yavleniya i Fazovye Prevrashcheniya v Kon-densirovannykh Plenkakh [Surface Phenomena and Phase Transformations in Condensed Films] (Kharkiv: KHNU imeni V. N. Karazina: 2004) (in Russian).
 24. P. G. Vassilev, Bulgarian J. Phys., 3: 184 (1976).
 25. A. P. Kryshtal, Appl. Surf. Sci., 321: 548 (2014). Crossref
 26. A. P. Kryshtal, N. T. Gladkikh, and R. V. Sukhov, Appl. Surf. Sci., 257, No. 17: 7649 (2011). Crossref
 27. A. A. Minenkov, S. I. Bogatyrenko, R. V. Sukhov, and A.P. Kryshtal, Phys. Solid State, 56, No. 4: 823 (2014). Crossref
 28. S. V. Dukarov, S. I. Petrushenko, and V. N. Sukhov, J. Nano- Electron. Phys., 10, No. 1: 01023 (2018) (in Russian). Crossref