Internal Friction of Submicrocrystalline Copper after Combined Plastic Deformation

V. A. Beloshenko$^{1}$, S. L. Vasylenko$^{2}$, A. N. Pilipenko$^{1}$, V. V. Chishko$^{1}$

$^{1}$Donetsk Institute for Physics and Engineering Named after O. O. Galkin, NAS of Ukraine, 46 Nauky Ave., UA-03028 Kyiv, Ukraine
$^{2}$National Pedagogical Dragomanov University, 9 Pyrogova Str., UA-01601 Kyiv, Ukraine

Received: 12.05.2019. Download: PDF

The effect of combined plastic deformation with shear (angular hydroextrusion, combined rolling with shear) and traditional methods of metal forming based on monotonic deformation (different schemes of rolling, hydroextrusion, drawing) is studied in combination with heat treatment on the temperature spectra of internal friction and dynamic shear modulus of M0b (99.99%), FRTP (99.95%) and M1 (99.9%) copper. As determined, the combined plastic deformation with shear increases the values of internal friction and dynamic shear modulus of copper, and also reduces the temperature of the beginning of recrystallization processes in comparison with the samples after forming by monotonic deformation.

Key words: copper, combined plastic deformation, recrystallization, internal friction (IF), dynamic shear modulus.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v41/i08/1055.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.41.08.1055

PACS: 61.72.Mm, 62.20.de, 62.40.+i, 81.20.Hy, 81.40.Ef, 83.50.Uv

Citation: V. A. Beloshenko, S. L. Vasylenko, A. N. Pilipenko, and V. V. Chishko, Internal Friction of Submicrocrystalline Copper after Combined Plastic Deformation, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 41, No. 8: 1055—1066 (2019) (in Russian)


REFERENCES
 1. R. Z. Valiev and I. V. Aleksandrov, Nanostrukturnye Materialy, Poluchennye Intensivnoy Plasticheskoy Deformatsiey [Nanostructured Materials Obtained by Severe Plastic Deformation] (Moscow: Logos: 2000) (in Russian).
 2. E. G. Pashinskaya, Fiziko-Mekhanicheskie Osnovy Izmelcheniya Struktury pri Kombinirovannoy Plasticheskoy Deformatsii [Physical and Mechanical Fundamentals of Structure Refinement Under Combined Plastic Deformation] (Donetsk: Veber: 2009) (in Russian).
 3. I. S. Golovin, FMM, 110, No. 4: 424 (2010) (in Russian).
 4. M. S. Blanter, I. S. Golovin, and H. Neuhauser, Internal Friction in Metallic Materials (Berlin: Heidelberg: 2007).
 5. I. S. Golovin, Vnutrennee Trenie i Mekhanicheskaya Spektroskopiya Metallicheskikh Materialov [Internal Friction and Mechanical Spectroscopy of Metallic Materials] (Moscow: Dom MISiS: 2012) (in Russian).
 6. R. R. Mulyukov, Metal Science and Heat Treatment, 40, Nos. 7-8: 341 (1998). Crossref
 7. N. A. Akhmadeev, N. P. Kobelev, R. R. Mulyukov, Y. M. Soifer, R. Z. Valiev, Acta Met. Mat., 41: 1041 (1993). Crossref
 8. A. B. Lebedev, Y. A. Burenkov, A. E. Romanov, V. I. Kopylov, V. P. Filonenko, V. G. Gryaznov, Mater. Sci. Eng. A, 203: 165 (1995). Crossref
 9. A. B. Lebedev, Phil. Mag. Lett., 73: 241 (1996). Crossref
 10. P. P. Pal-Val, Yu. N. Loginov, S. L. Demakov, A. G. Illarionov, V. D. Natsik, L. N. Pal-Val, A. A. Davydenko, A. P. Rybalko, Mater. Sci. Eng. A, 618: 9 (2014). Crossref
 11. N. Kobelev, E. Kolyvanov, Y. Estrin, Acta Materialia, 56: 1473 (2008). Crossref
 12. N. V. Tokij, V. V. Tokij, A. N. Pilipenko, N. E. Pismenova, FTT, 56, No. 5: 966 (2014) (in Russian). Crossref
 13. N. V. Tokiy, A. N. Pylypenko, V. V. Tokiy, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 36, No. 8: 1129 (2014) (in Ukrainian). Crossref
 14. V. Z. Spuskanyuk, T. E. Konstantinova, A. A. Davidenko, I. M. Kovalenko, T. A. Zakoretskaya, L. F. Sennikova, N. N. Belousov, L. V. Loladze, and A. V. Zavdoveev, Fiziko-Mekhanicheskie Problemy Formirovaniya Struktury i Svoystv Materialov Metodom Obrabotki Davleniem (Kramatorsk: 2007) (in Russian).
 15. A. N. Pilipenko, Fizika i Tehnika Vysokikh Davleniy, 23, No. 4: 135 (2013) (in Russian).
 16. V. E. Semenenko, D. V. Lyisan, and T. A. Kovalenko, Visnik Kharkivskogo Universytetu. Seriya: Fizichna 'Yadra, Chastynky, Polya', 49, No. 1: 70 (2011) (in Russian).
 17. V. A. Beloshenko, A. N. Pilipenko, V. V. Chishko, Obrabotka Materialov Davleniem, 44, № 1: 56 (2017) (in Russian).
 18. V. A. Beloshenko, A. A. Davidenko, V. Yu. Dmitrenko, A. N. Pilipenko, N. E. Pismenova, and V. V. Chishko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 38, No. 3: 405 (2016) (in Russian) Crossref
 19. J. T. A. Roberts, Metal Science Journal, 3: 97 (1969). Crossref