Increasing the Contact Strength and Wear Resistance of ShKh15 Steel at Rolling Motion by Using Integral Technologies in a Glow Discharge

V. G. Kaplun, P. V. Kaplun, V. A. Gonchar, T. V. Donchenko

Khmelnytskyi National University, 11 Instytutska Str., UA-29016 Khmelnytskyi, Ukraine

Received: 15.03.2019; final version - 29.06.2019. Download: PDF

The comparative tests of back-to-back endurance of steel ShKh15 in the process of rolling friction are carried out for different experimental conditions: without thermal processing, after hardening, with the use of ion nitriding technique in hydrogen-free saturating medium and integral techniques of nitrite hardening and oxinitrite hardening. The tests are conducted with point and linear contacts in the I-20 oil. As determined, the durability of steel samples without thermal processing after ion nitriding is 1.3 times higher than for non-nitrided samples. Durability of nitrided samples after quenching at temperature starting from 860°C is more than 20 times higher than for nitrided samples without thermal processing because of higher base hardness. After nitrite and oxinitrite hardening samples have the highest durability at the process of rolling friction, which is 1.8–2 times higher than the value of hardened samples. It is caused by the higher hardness of surface and base, a bigger thickness and a smaller gradient of the hardness of nitrided layer, and optimal residual compressive stress in a surface layer.

Key words: ion nitriding, hardening, nitrite hardening, oxinitrite hardening, contact strength, wear.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v41/i10/1331.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.41.10.1331

PACS: 62.20.fk, 62.20.me, 62.20.Qp, 81.05.Bx, 81.40.Ef, 81.40.Np, 81.40.Pq

Citation: V. G. Kaplun, P. V. Kaplun, V. A. Gonchar, and T. V. Donchenko, Increasing the Contact Strength and Wear Resistance of ShKh15 Steel at Rolling Motion by Using Integral Technologies in a Glow Discharge, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 41, No. 10: 1331—1344 (2019) (in Russian)


REFERENCES
 1. K. Dzhonson, Mekhanika Kontaktnogo Vzaimodeystviya [Contact Mechanics] (Moscow: Mir: 1989) (in Russian).
 2. G. K. Trubin, Kontaktnaya Ustalost' Materialov dlya Zubchatykh Koles [Contact Fatigue of Gear Wheel] (Moscow: Mashgiz: 1962) (in Russian).
 3. S. V. Pinegin, Kontaktnaya Prochnost' i Soprotivlenie Kacheniyu [Contact Strength and Rolling Resistance] (Moscow: Mashinostroenie: 1969) (in Russian).
 4. L. Ya. Perel', Podshipniki Kacheniya: Raschet, Proektirovanie i Obsluzhivanie Opor: Spravochnik [Rolling Bearings: Calculation, Design and Maintenance of Bearings: Handbook] (Moscow: Mashinostroenie: 1983) (in Russian).
 5. P. V. Kaplun and K. A. Parshenko, Pidvyshchennya Znosostiykosti i Dovhovichnosti Pidshypnykiv Kochennya [Increasing Wear Resistant and Durability of Rolling Bearings] (Khmelnytskyi: KhNU: 2016) (in Ukrainian).
 6. V. M. Zinchenko, Inzheneriya Poverkhnosti Zubchatykh Koles Metodami Khimiko-Termicheskoy Obrabotki [Gear Wheels Surface Engineering using Chemicothermal Treatment Methods] (Moscow: MGTU im. N. E. Baumana: 2001) (in Russian).
 7. O. I. Balyts'kyy, V. O. Kolesnikov, Ya. Eliash, and M. R. Havrylyuk, Physicochemical Mechanics of Materials, No. 4: 110 (2014) (in Ukrainian).
 8. V. G. Kaplun and P. V. Kaplun, Ionnoe Azotirovanie v Bezvodorodnykh Sredakh [Ion Nitriding in Hydrogen-Free Environments] (Khmelnytskyi: KhNU: 2015) (in Russian).
 9. V. M. Fedirko and I. M. Pohrelyuk, Azotuvannya Tytanu ta yoho Splaviv [Nitriding of Titanium and its Alloys] (Kyiv: Naukova Dumka: 1996) (in Ukrainian).
 10. M. M. Shved, Izmenenie Ekspluatatsionnykh Svoystv Zheleza i Stali pod Vliyaniem Vodoroda [Change of the Service Properties of Iron and Steel under Hydrogen Influence] (Kyiv: Naukova Dumka: 1985) (in Russian).
 11. V. I. Pokhmurs'kyy and Kh. B. Vasyliv, Physicochemical Mechanics of Materials, No. 2: 5 (2012) (in Ukrainian).
 12. P. V. Kaplun, Mater. Sci., 53, Iss. 6: 818 (2018). Crossref
 13. P. V. Kaplun, O. V. Dykha, and V. A. Gonchar, Mater. Sci., 53, Iss. 4: 468 (2018). Crossref
 14. P. V. Kaplun and B. A. Lyashenko, Strength of Materials, 48, Iss. 6: 777 (2016). Crossref
 15. V. I. Pokhmurs'kyy and M. S. Khoma, Koroziyna Vtoma Metaliv i Splaviv [Corrosion Fatigue of Metals and Alloys] (Lviv: SPOLOM: 2008) (in Ukrainian).
 16. P. V. Kaplun and B. A. Lyashenko, Strength of Materials, 50, Iss. 2: 288 (2018). Crossref
 17. P. V. Kaplun, V. A. Honchar, and A. V. Parshenko, Sposib Vyprobuvan na Kontaktnu Vytryvalist pry Kochenni z Prokovzuvanniam [Test Method for Back-to-Back Endurance for Rolling with slip]: Ukrainian Patent No. 106181 (Publ. November 25, 2016) (in Ukrainian).
 18. V. H. Kaplun, P. V. Kaplun, V. A. Honchar, and T. V. Donchenko, Sposib Pidvyshchennya Kontaktnoyi Vytryvalosti pry Tsyklichnomu Navantazhenni Nitrohartuvannyam [Method of Back-to-Back Endurance Increasing under Cyclic Loading by Nitroannealing]: Ukrainian Patent No. 123692 (Publ. March 12, 2018) (in Ukrainian).
 19. V. H. Kaplun, P. V. Kaplun, V. A. Honchar, and T. V. Donchenko, Sposib Pidvyshchennya Kontaktnoyi Vytryvalosti Staley pry Tsyklichnomu Kontaktnomu Navantazhenni Zastosuvannyam Oksynitrohartuvannya [Method of Back-to-Back Endurance Increasing of Steels at Cyclic Contact Loading using Oxynitroannealing]: Ukrainian Patent No. 123691 (Publ. March 12, 2018) (in Ukrainian).