Investigation of the Formation Processes of Aluminized Layers Obtained by Electrospark Alloying. Part I. Structural-Phase State of the Steel Surface after Aluminizing

V. B. Tarelnyk$^{1}$, O. P. Gaponova$^{2}$, O. M. Myslyvchenko$^{3}$

$^{1}$Sumy National Agrarian University, 160 Gerasym Kondratiev Str., UA-40021 Sumy, Ukraine
$^{2}$Sumy State University, 2 Rymsky-Korsakov Str., UA-40007 Sumy, Ukraine
$^{3}$I. M. Frantsevich Institute for Problems in Materials Science, NAS of Ukraine, 3 Academician Krzhyzhanovsky Str., UA-03142 Kyiv, Ukraine

Received: 25.02.2019; final version - 30.07.2019. Download: PDF

Peculiarities of phase formation and structural transformations at forming aluminized layers on carbon steels by electrospark alloying are considered. As shown, with increasing discharge energy the thickness and microhardness of the ‘white’ and transition layers, the surface roughness increase, the chemical and phase compositions change. At low discharge energies, a layer is formed; it predominantly consists of $\alpha$-Fe and aluminium oxides. With increasing discharge energy, the layer consists of iron and aluminium intermetallides and free aluminium, which is evidenced by the data of X-ray spectral analysis. To reduce the roughness and increase the continuity of coatings, it is recommended to carry out the electrospark alloying using the same electrode (aluminium), but at low discharge energy.

Key words: electrospark alloying, aluminizing, coating, microstructure, phase composition, microhardness, surface roughness, X-ray diffraction analysis, X-ray spectral analysis.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v41/i10/1377.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.41.10.1377

PACS: 62.20.Qp, 68.35.Ct, 68.35.Gy, 68.55.J-, 68.55.Ln, 81.15.Rs, 81.40.Pq

Citation: V. B. Tarelnyk, O. P. Gaponova, and O. M. Myslyvchenko, Investigation of the Formation Processes of Aluminized Layers Obtained by Electrospark Alloying. Part I. Structural-Phase State of the Steel Surface after Aluminizing, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 41, No. 10: 1377—1394 (2019) (in Ukrainian)


REFERENCES
 1. V. B. Tarel'nyk, O. P. Gaponova, Ye. V. Konoplyanchenko, and M. Ya. Dovzhyk, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 38, No. 12: 1611 (2016) (in Russian). Crossref
 2. V. B. Tarelnyk, O. P. Gaponova, I. V. Konoplianchenko, and M. Ya. Dovzhyk, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 39, No. 3: 363 (2017) (in Russian). Crossref
 3. L. Ya. Ropyak, I. O. Schuliar, and O. M. Bohachenko, Eastern-European J. Enterprise Technol., 1, No. 5: 53 (2016) (in Ukrainian). Crossref
 4. V. B. Tarelnyk, O. P. Gaponova, I. V. Konoplianchenko, N. S. Evtushenko, and V. A. Herasymenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 2: 235 (2018) (in Russian). Crossref
 5. V. B. Tarelnyk, O. P. Gaponova, Ye. V. Konoplianchenko, N. S. Yevtushenko, and V. O. Herasymenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 6: 795 (2018) (in Russian). Crossref
 6. I. Pavlenko, J. Trojanowska, V. Ivanov, and O. Liaposhchenko, Lecture Notes in Electrical Engineering, 505: 299 (2019). Crossref
 7. V. Kukhar, A. Prysiazhnyi, E. Balalayeva, and O. Anishchenko, 2017 Int. Conf. on Modern Electrical and Energy Systems (MEES) (Nov. 15-17, 2017) (Kremenchuk: Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University: 2017), p. 404. Crossref
 8. V. F. Klepikov, V. V. Lytvynenko, Yu. F. Lonin, A. G. Ponomarev, O. G. Tolstolutskiy, V. V. Uvarov, and V. T. Uvarov, Problems of Atomic Sci. Technol., No. 1: 119 (2009).
 9. N. A. Dolgov, I. V. Smirnov, and A. V. Besov, Powder Metall. Met. Ceram., 54, No. 1-2: 40 (2015). Crossref
 10. A. G. Kobets, P. R. Horodek, Yu. F. Lonin, V. V. Lytvynenko, A. G. Ponomarev, O. A. Startsev, and V. T. Uvarov, Surf. Engin. Appl. Electrochem., 51, No. 5: 478 (2015). Crossref
 11. V. Tarelnyk, V. Martsynkovskyy, O. Gaponova, Ie. Konoplianchenko, A. Belous, V. Gerasimenko, and M. Zakharov, IOP Conf. Series: Mater. Sci. Eng., 233: 012048-1 (2017). Crossref
 12. L. Ropyak and V. Ostapovych, Eastern-European J. Enterprise Technol., 2, No. 5: 50 (2016) (in Ukrainian). Crossref
 13. M. D. Klapkiv, O. S. Chuchmarev, P. Ya. Sydor, and V. M. Posuvailo, Mater. Sci., 36, No. 1: 66 (2000). Crossref
 14. B. Antoszewski and V. Tarelnyk, Appl. Mechan. Mater., 630: 301 (2014). Crossref
 15. V. Tarelnyk, V. Martsynkovskyy, and A. Dziuba, Appl. Mechan. Mater., 630: 388 (2014). Crossref
 16. I. P. Shatskyi, L. Ya. Ropyak, and M. V. Makoviichuk, Strength Mater., 48, No. 5: 726 (2016). Crossref
 17. I. Shatskyi, M. Makoviichuk, and L. Ropyak, Transactions of the VŠB-TU Ostrava, Civ. Eng. Ser., 17, Iss. 2: 109 (2017). Crossref
 18. L. Ya. Ropyak, I. P. Shatskyi, and M. V. Makoviichuk, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 39, No. 4: 517 (2017) (in Ukrainian). Crossref
 19. A. D. Verkhoturov and I. M. Mukha, Tekhnologiya Elektroiskrovogo Legirovaniya Metallicheskikh Poverkhnostey (Kyiv: Tekhnika: 1982) (in Russian).
 20. V. F. Korobeynik, S. I. Rudyuk, and S. V. Korobeynik, Elektronnaya Obrabotka Materialov, No. 1: 15 (1989) (in Russian).
 21. V. R. Ryabov, Alitirovaniye Stali (Moscow: Metallurgiya: 1973) (in Russian).
 22. M. Brochu, J. G. Portillo, J. Milligan, and D. W. Heard, The Open Surf. Sci. J., 3: 105 (2011). Crossref
 23. S. F. Vdovin, Ye. S. Makhnev, and N. L. Mineyeva, Elektronnaya Obrabotka Materialov, No. 6: 15 (1986) (in Russian).
 24. P. Matysik, S. Jóźwiak, and T. Czujko, Materials, No. 8: 914 (2015). Crossref
 25. Yu. I. Mulin and A. D Verkhoturov, Elektroiskrovoye Legirovaniye Rabochikh Poverkhnostey Instrumentov i Detaley Mashin Elektrodnymi Materialami, Poluchennymi iz Mineralnogo Syrya (Vladivostok: Dalnauka: 1999) (in Russian).
 26. D. S. Gertsriken, V. F. Mazanko, Chao Shenzhu, Chzhan Tszheniu, D. V. Mironov, and V. M. Mironov, 50-th Int. Sci. Symp. «Aktualnyye Problemy Prochnosti» (Sep. 27 - Oct. 1, 2010) (Vitebsk: 2010), part 1, p. 164 (in Russian).
 27. V. F. Mazanko, D. S. Gertsriken, V. M. Mironov, D. V. Mironov, and P. V. Peretyatku, 11-th Int. Conf. «Vzaimodeystviye Izlucheniy s Tverdym Telom» (Sep. 23-25, 2015) (Minsk: 2015), p. 240 (in Russian).
 28. V. B. Tarel'nik, A. V. Paustovskii, Yu. G. Tkachenko, V. S. Martsinkovskii, A. V. Belous, E. V. Konoplyanchenko, and O. P. Gaponova, Surf. Engin. Appl. Electrochem., 54, No. 2: 147 (2018). Crossref
 29. G. V. Kirik, O. P. Gaponova, V. B. Tarelnyk, O. M. Myslyvchenko, and B. Antoszewski, Powder Metall. Met. Ceram., 56: 11: 688 (2018). Crossref