Effect of Ultrasonic Treatment in a Ball Mill of Fine-Dispersed Powder Mixtures of Copper with Manganese and Aluminium on Their Structure and Magnetic Properties

A. Ye. Perekos$^{1}$, B. N. Mordyuk$^{1}$, V. Z. Voynash$^{1}$, V. V. Bondar$^{1}$, M. O. Holiatkina$^{2}$, V. M. Kolesnik$^{1}$, T. G. Kabantsev$^{1}$, N. O. Piskun$^{1}$

$^{1}$G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^{2}$National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’, 37 Peremohy Ave., UA-03056 Kyiv, Ukraine

Received: 22.10.2020. Download: PDF

The effects of ultrasonic treatment in ball mill (ultrasonic milling) on structure-phase characteristics and magnetic properties of fine-dispersed powder mixtures (FDPMs) of copper with aluminium and manganese are studied by X-ray analysis and magnetometry. As shown, after ultrasonic milling the phase state and dispersity of (Cu + Al, Mn) FDPMs remain almost unchanged, though the dispersity of the phase components are essentially increased. During the ultrasonic milling process the concentrations of aluminium, manganese, and copper in FDPMs remain almost unchanged in compare with the initial values that witnesses to a high thermal stability of FDPMs. As assumed, this observation is related with the presence of the oxide films on particles’ surface, which inhibit the diffusion processes. The absence of equilibrium ferromagnetic phases Cu$_2$MnAl and MnAl in Cu + Mn + Al and Mn + Al FDPMs are also connected with the presence of metal oxides in the powder mixtures and with the influence of the size factor, which result in essential shifts of the lines of the phase equilibrium in the diagrams of states. As also shown, the FDPMs have ferromagnetic properties both in the initial state and after ultrasonic milling. Their specific magnetizations are in the interval of 0.3–4.0 A$\cdot$m$^2$/kg. As assumed, ferromagnetic properties of the (Cu + Al, Mn) FDPMs are caused by a high quantity of microstructural defects and by the size factor.

Key words: fine-dispersed powder mixtures, ultrasonic milling, X-ray structural analysis, magnetic measurements (magnetometry), magnetic properties.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v43/i04/0489.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.43.04.0489

PACS: 61.05.cp, 61.43.Gt, 61.46.Hk, 61.72.-y, 75.50.Cc, 75.60.Ej, 81.20.Wk

Citation: A. Ye. Perekos, B. N. Mordyuk, V. Z. Voynash, V. V. Bondar, M. O. Holiatkina, V. M. Kolesnik, T. G. Kabantsev, and N. O. Piskun, Effect of Ultrasonic Treatment in a Ball Mill of Fine-Dispersed Powder Mixtures of Copper with Manganese and Aluminium on Their Structure and Magnetic Properties, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 43, No. 4: 489—503 (2021) (in Ukrainian)


REFERENCES
 1. A. P. Gulyayev, Metallovedenie [Metal Science] (Moscow: Metallurgiya: 1986) (in Russian).
 2. Dvoinye i Mnogokomponentnye Sistemy na Osnove Medi [Binary and Multi-component Systems on the Base of Copper] (Ed. S. V. Shukharin) (Moscow: Sci-ence: 1979) (in Russian).
 3. V. V. Kokorin, Martensitnye Prevrashcheniya v Neodnorodnykh Tverdykh Rastvorakh [Martensitic Transformations in Heterogeneous Solid Solutions] (Kiev: Naukova Dumka: 1987) (in Russian).
 4. N. I. Vlasova, G. S. Kandaurova, Ya. S. Shur, and N. N. Bykhanova, Phys. Met. Metallography, 51, No. 6: 1127 (1981).
 5. V. M. Nadutov, A. E. Perekos, B. N. Mordyuk, V. Z. Voinash, T. V. Efimova, V. P. Zalutskyi, T. G. Kabantsev, and N. O. Piskun, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 8: 1093 (2018) (in Ukrainian). Crossref
 6. V. M. Nadutov, A. E. Perekos, V. V. Kokorin, S. M. Konoplyuk, T. V. Yefimova, and V. P. Zalutskiy, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 36, No. 12: 1679 (2014). Crossref
 7. A. V. Bulgakov, N. M. Bulgakova, I. M. Burakov, N. Yu. Bykov, A. N. Volkov, B. Dzh. Garrison, K. Gur'e, L. V. Zhigiley, D. S. Ivanov, T. E. Itina, N. I. Kuskova, M. K'ellberg, E. E. B. Kempbell, P. R. Levashov, E. Levegl', Zh. Lin, G. A. Luk'yanov, V. Marin, I. Ozerov, A. E. Perekos, M. E. Povarnitsyn, A. D. Rud', V. S. Sedoy, K. Khansen, M. Kheden, and K. V. Khishchenko, Sintez Nanorazmernykh Materialov pri Vozdeistvii Moshchnykh Potokov Energii na Veshchestvo [Synthesis of Nanosized Materials under Effect of Power Energy Flows on Material) (Novosibirsk: Institute for Thermal Physics SD RAN: 2009) (in Russian).
 8. B. N. Mordyuk and G. I. Prokopenko, Ultrasonics, 42, Nos. 1-9: 43 (2004). Crossref
 9. V. M. Nadutov, B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, and I. S. Gavrilenko, Ultrasonics, 42, Nos. 1-9: 47 (2004). Crossref
 10. A. Ye. Perekos, B. M. Mordyuk, V. V. Bondar, V. Z. Voynash, T. V. Efimova, V. P. Zalutskiy, and T. G. Kabantsev, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 42, No. 2: 197 (2020) (in Ukrainian). Crossref
 11. V. I. Iveronova and G. P. Revkevich, Teoriya Rasseiniya Rentgenovskikh Luchey [Theory of X-Rays Scattering) (Moscow: MGU Publishing: 1972) (in Russian).
 12. S. S. Gorelik, Yu. A. Skakov, and L. N.Rastorguev, Rentgenographicheskiy i Electronnoopticheskiy Analiz [X-Ray and Electron-Microscopic Analysis] (Moscow: MISIS: 1994) (in Russian).
 13. G. G. Managadze, V. T. Cherepin, Y. G. Shkuratov, V. N. Kolesnik, and A. E. Chumikov, Icarus, 215, No. 1: 449 (2011). Crossref
 14. Ya. S. Umansky and Yu. A. Skakov, Fizika Metallov [Metal Physics] (Moscow: Atomizdat: 1978) (in Russian).
 15. O. M. Barabash and Yu. N. Koval, Kristallicheskaya Struktura Metallov i Splavov [Crystalline Structure of Metals and Alloys] (Kiev: Naukova Dumka:1986) (in Russian).
 16. V. M. Nadutov, A. E. Perekos, B. N. Mordyuk, V. Z. Voinash, T. V. Efimova, V. P. Zalutskiy, and T. G. Kabantsev, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 4: 501 (2018) (in Ukrainian). Crossref
 17. S. Kalidindi, U. Sanyal, and B. Jagirdar, Phys. Chem. Chem. Phys., 10 (38): 5870 (2008). Crossref
 18. H. Li, X. Xiei, W. Wangi, Yahui Cheng, W.-H. Wang, L. Li, H. Liu, G. Wen, and R. Zheng, APL Materials, 1: 042106 (2013). Crossref
 19. S. Das Sarma, E. H. Hwang, and A. Kaminski, Solid State Commun., 127, No. 2: 99 (2003). Crossref
 20. M. Maruyama and K. Kusakabe, J. Phys. Soc. Jpn. 73, No. 3: 656 (2004). Crossref
 21. T. L. Makarova, Fizika i Tekhnika Poluprovodnikov, 38, No. 6: 641 (2004) (in Russian).
 22. T. Makarova, Magnetism in Polymerized Fullerenes, Kluwer Academic Publichers, 331 (2004), Printed in the Netherlands.
 23. A. L. Ivanovskii, UFN, 50, No. 10: 1031 (2007) (in Russian). Crossref