Approbation of Methods of Application of Wear-Resistant Powder Alloys Based on Cobalt and Nickel with Titanium Carbide

Т. S. Cherepova$^{1}$, G. P. Dmytrieva$^{1}$, Yu. S. Semenova$^{2}$

$^{1}$G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^{2}$Institute of Magnetism under NAS and MES of Ukraine, 36b Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine

Received: 08.07.2021. Download: PDF

Practical aspects of use of high wear resistance powder alloys with modern processing of their application technology are considered. Alloys of multicomponent systems based on alloyed cobalt and nickel with titanium carbide are selected as research objects. Developed alloys belong to a broad class of wear-resistant materials with high heat resistance, thermal stability and melting point. Peculiarities of application of alloys made by powder metallurgy methods on the material of blades of aircraft gas turbine engines are considered. The results of industrial tests of hot-pressed powder alloys based on cobalt with titanium carbide, applied by soldering are presented. Approbation of the method of application of the developed powder alloys on the basis of nickel by plasma-powder method is carried out. Experimental application work is performed on the equipment using the basic technology used in the repair of gas turbine blades damaged during operation. The prospects and efficiency of this method are shown on the example of the use of wear resistant powder materials based on nickel, reinforced with titanium carbide to protect the ends of the bandage shelves of the blades of the gas turbine engine from wear.

Key words: powder alloy, wear resistance, microstructure, application, sol-dering method, plasma-powder method.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v43/i10/1335.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.43.10.1335

PACS: 61.66.Dk, 68.60.Bs, 81.20.Ev, 81.05.Ni, 81.40.Pq, 81.65.Mq

Citation: Т. S. Cherepova, G. P. Dmytrieva, and Yu. S. Semenova, Approbation of Methods of Application of Wear-Resistant Powder Alloys Based on Cobalt and Nickel with Titanium Carbide, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 43, No. 10: 1335—1349 (2021) (in Ukrainian)


REFERENCES
 1. T. S. Cherepova, G. P. Dmytrieva, and V. K. Nosenko, Sci. Innov., 12(1): 5 (2016). Crossref
 2. T. S. Cherepova and G.P. Dmitrieva, Poroshkovaya Metallurgiya, 1-2: 58 (2016) (in Ukrainian).
 3. T. S. Cherepova, H. P. Dmytrieva, O. I. Dukhota, and M. V. Kindrachuk, Mater. Sci., 52, No. 2: 173 (2016). Crossref
 4. T. S. Cherepova and G. P. Dmitrieva, Poroshkovaya Metallurgiya, 5-6: 152 (2016) (in Ukrainian).
 5. T. S. Cherepova and G. P. Dmitrieva, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 38, 11: 1497 (2016) (in Ukrainian). Crossref
 6. G. P. Dmitrieva, T. S. Cherepova, O. I. Dukhota, and V. I. Nychyporenko, Poroshkovaya Metallurgiya, 11-12: 68 (2017) (in Ukrainian).
 7. T. Cherepova, G. Dmitrieva, O. Tisov, O. Dukhota, and M. Kindrachuk, Acta Mechanica et Automatica, Republic of Poland, 13: 1: 57 (2019). Crossref
 8. K. A. Yushchenko, V. S. Savchenko, A. V. Yarovytsyn, A. A. Nakonechnyi, H. F. Nastenko, V. E. Zamkovoi, O. S. Belozertsev, and N. V. Andreichenko, Avtomaticheskaya Svarka, 8: 25 (2010) (in Russian).
 9. V. S. Nesmikh, K. A. Yushchenko, and T. M. Kushnarova, Sposib Dyfuziino-reaktyvnoho Ziednannya Metaliv i Splaviv: Patent of Ukraine 73308. MPK S27, V23K1/20, V23K20/16, No. 7 (2005) (in Ukrainian).
 10. S. Krauze, Gazoturbinnye Tekhnologii, 9-10: 24 (2003) (in Russian).
 11. S. S. Kyparysov, Yu. V. Levynskyi, and A. P. Petrov, Karbid Titana. Poluchenie, Svoystva, Primenenie (Moscow: Metallurgiya: 1987) (in Russian).
 12. R. P. Kh. Flemynh, Zharoprochnye Splavy dlya Gazovykh Turbin (Moscow: Metallurgiya: 1981) (in Russian).
 13. L. I. Ivshchenko and A. H. Andriienko, Metaloznavstvo ta Obrobka Metaliv, 3: 62 (1996) (in Ukrainian).
 14. V. A. Leontev, S. D. Zalychykhys, E. V. Kondratiuk, and V. E. Zamkovoi, Vestnyk Dvygatelestroeniya, 4: 99 (2006) (in Russian).
 15. A. V. Yarovytsyn, H. D. Khrushchov, and N. O. Cherviakov, Vestnik Polotskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 11: 61 (2016) (in Russian).