Вплив температури лютування на структуру лютованих різнорідних з’єднань молібден–неіржавійна сталь

С. В. Максимова, В. В. Воронов, П. В. Ковальчук, А. В. Ларионов

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, вул. Казимира Малевича, 11, 03150 Київ, Україна

Отримано: 06.04.2017. Завантажити: PDF

У роботі наведено результати металографічних і мікрорентґеноспектральних досліджень нерознімних з’єднань різнорідних матеріялів молібден–неіржавійна сталь, яких одержано із застосуванням радіяційного нагріву у вакуумі та люти системи мідь–манґан–нікель. Вивчено вплив температурного режиму лютування на формування з’єднань і структуроутворення лютованих швів. Показано, що при лютуванні пласких напускних з’єднань молібден–неіржавійна сталь за температури у 1100°С формуються щільні лютовані шви, але спостерігається дисперґація основного металу (неіржавійної сталі). Встановлено, що структурними складовими лютованого шва є твердий розчин на основі міді та дисперґовані частинки неіржавійної сталі (розміром близько 20 мкм). Локальною мікрорентґеноспектральною аналізою встановлено, що при вакуумному лютуванні відбувається збагачення металу лютованого шва складовими елементами основного матеріялу. Перебіг дифузійних процесів на міжфазній межі молібден–люта приводить до утворення дифузійного шару (товщиною близько 2 мкм), який виділяється у вигляді неперервної смуги вздовж лютованого шва зі сторони молібдену. Пониження температури лютування до 1084°С уможливлює уникнути дисперґації основного металу і забезпечує формування щільних лютованих швів, що містять твердий розчин на основі міді та незначну кількість поодиноких частинок, які збагачені залізом й іншими складовими елементами неіржавійної сталі. Ширина дифузійного шару зменшується до 0,9–1,4 мкм за незмінного співвідношення концентрацій хемічних елементів. На деяких ділянках спостерігається проникнення люти по межах зерен основного металу — неіржавійної сталі.

Ключові слова: мікроструктура, твердий розчин, різнорідні матеріали, паяний шов, молібден, неіржавійна сталь, температура паяння.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i09/1227.html

PACS: 06.60.Vz, 61.72.Ff, 61.72.Mm, 61.72.S-, 81.20.Vj, 81.30.Fb, 81.70.Jb


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Машиностроение: Энциклопедия. Технология сварки, пайки и резки (Ред. Б. Е. Патон) (Москва: Машиностроение: 2006), т. 111-4, c. 642.
  2. Справочник по пайке (Ред. И. Е. Петрунин) (Москва: Машиностроение: 2003).
  3. С. В. Лашко, Н. Ф. Лашко, Пайка металлов (Москва: Машиностроение: 1988).
  4. Паяння металів: Підручник (Ред. В. Ф. Хорунов, В. Ф. Квасницький) (Миколаїв: НУК: 2015).
  5. Т. Титц, Дж. Уилсон, Тугоплавкие металлы и сплавы (Москва: Металлургия: 1968) (пер. с англ.).
  6. Практическая растровая электронная микроскопия (Ред. Дж. Гоулдстейн, Х. Яковиц) (Москва: Мир: 1978) (пер. с англ.).
  7. В. Ф. Хорунов, Основы пайки тонкостенных конструкций из высоколегированных сталей (Киев: Наукова думка: 2008).
  8. С. В. Максимова, В. В. Воронов, П. В. Ковальчук, А. В. Ларионов, Автоматическая сварка, 2: 15 (2017).
  9. Диаграммы состояния двойных металлических систем: Справочник (Ред. Н. П. Лякишев) (Москва: Машиностроение: 1997), т. 2, c. 283.
  10. T. B. Massalski, Binary Alloy Phase Diagrams (Materials Park, Ohio: ASM International: 1990).