Інформація для авторів

PDF logo PDF-версія інформації для авторів

Word logo Завантажити шаблон статті

Статті публікуються однією з двох мов: англійською (надається перевага) або українською.

Статті, в оформленні яких не дотримано правил для авторів (включаючи і правила оформлення цитованої літератури у п. 10), відхиляються без розглядання по суті. Датою надходження вважається день повторного представлення статті після врахування всіх вимог правил для авторів. Журнал дотримується загальноприйнятих принципів, наведених на сторінці з матеріалами про публікаційну етику та неприйнятні практики.

Інформація для авторів

 1. Стаття має бути підписаною всіма авторами (із зазначенням їхніх адрес електронної пошти); слід вказати прізвище, ім’я та по батькові автора, з яким редакція буде вести листування, його поштову адресу, номери телефону та факсу й адресу електронної пошти.
 2. Викладання матеріалу має бути чітким, структурованим розділами, наприклад, «1. Вступ», «2. Експериментальна/Теоретична методика», «3. Результати та їх обговорення», «4. Висновки», «Цитована література»), стислим, без довгих преамбул, відхилень і повторів, а також без дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до них. Анотація та розділ «Висновки» мають не дублювати один одного. Числові дані слід наводити в загальноприйнятих одиницях.
 3. Об’єм статті має бути не більше 5000 слів (з урахуванням основного тексту, таблиць, підписів до рисунків, списку використаних джерел) і 10 рисунків. Ухвала про публікацію наукових оглядів (до 9000 слів та 30 рис.) приймається редколеґією після ознайомлення з розширеною анотацією роботи.
 4. До редакції обов’язково надається по e-mail (або на USB-флеш-накопичувачі чи CD/DVD) файл статті, набраний у текстовому редакторі Microsoft Word 2003, 2007, 2010 або 2016, з назвою, що складається з прізвища першого автора (латиницею), наприклад, Smirnov.doc.
 5. Друкований варіант рукопису (не є обов'язковим і подається лише за потреби чи шаленого бажання авторів) та його електронна версія (оформлені за шаблоном, який можна завантажити з сайту журналу) мають бути ідентичними і містити 6–7 індексів PACS в редакції ‘Physics and Astronomy Classification Scheme 2010’. Тексти статей мають також містити назву статті, список авторів, повні назви та поштові адреси установ, в яких вони працюють, анотацію статті (200–250 слів), 5–6 ключових слів трьома мовами (англійською, українською, російською), а заголовки таблиць і підписи до рисунків мають подава-тися як мовою рукопису, так і англійською мовою; англомовна анотація може бути представленою в більш розгорнутому варіанті (до 500 слів). Назва статті, її анотація та ключові слова не повинні містити складних формул, математичних виразів чи позначень.
 6. Електронні копії рисунків мають бути представленими у вигляді окремих файлів (в графічних форматах TIFF, EPS або JPEG з роздільчою здатністю у 600 dpi) з назвами, що складаються з прізвища першого автора (латиницею) та номера рисунка, наприклад, Smirnov_fig2a.tiff. Додатково рисунки надаються у форматі програми, в якій вони створювалися.
 7. Написи на рисунках (особливо на півтонових) слід по можливості замінити літерними позначеннями (набраними на контрастному фоні), а криві позначити цифрами або різними типами ліній/маркерів, які мають бути роз’ясненими в підписах до рисунків або в тексті. На графіках усі лінії/маркери мають бути достатньої товщини/розміру для їх якісного відтворення у зменшеному в 2–3 рази вигляді (рекомендована початкова ширина рисунка — 12,7 см). Світлини мають бути чіткими та контрастними, а написи та позначення мають не закривати істотні деталі (для чого можна використовувати стрілки). Замість зазначення в підтекстовці збільшення при зніманні бажано проставити масштаб (на контрастному фоні) на одній з ідентичних світлин. На графіках підписи до осей, виконані мовою статті, мають містити позначення (або найменування) величин, що вздовж відкладаються, і через кому їхні одиниці вимірювання.
 8. Формули в текст необхідно вставляти за допомогою редактора формул MathType або Microsoft Equation. У тексті, таблицях і на рисунках вектори слід набирати жирним шрифтом без стрілок зверху, а зміннікурсивом; десяткові дроби в англомовних статтях відокремлюються від цілого числа точкою, а не комою, як у кириличних (українській, російській) мовах. Задіяні з інших літературних джерел рисунки, табличні дані та формули чи рівняння повинні обов’язково містити відповідні посилання (у підписах до рисунків чи таблиць та перед формулами чи рівняннями у тексті) задля запобігання порушення авторських прав і редакційної етики чи (само)плагіату. Рисунки, таблиці, формули, а також підрядкові примітки (виноски) мають нумеруватися поспіль по всій статті.
 9. Подані авторами статті перевіряються на наявність плагіату (за допомогою безкоштовних онлайн-інструментів перевірки плагіату https://smallseotools.com/plagiarism-checker). Просимо врахувати, що переклади статей на іншу мову чи їх пряме дублювання із журналів і збірників, які не входять до Scopus і/або WoS, як і перекриття текстів поданої статті і будь-яких раніше опублікованих статей більш ніж на 35%, вважаються самоплагіатом і розглядаються як порушення авторської угоди.
 10. Посилання на літературні джерела слід давати у вигляді порядкового номера, надрукованого в рядок у квадратних дужках. Список літератури складається почергово за першою згадкою джерела. Приклади оформлення посилань наведено нижче (просимо звернути увагу на порядок розташування ініціалів і прізвищ авторів, бібліографічних відомостей і на розділові знаки, а також на необхідність зазначення всіх співавторів цитованої роботи та її цифровий ідентифікатор DOI, якщо такий є у відповідної публікації (та вказаний на її інтернет-сторінці видавництва)):
  1. E. E. Zubov, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 38, No. 11: 1423 (2016) (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.38.11.1423
  2. M. Chegini, A. Fallahi, and M. H. Shaen, Proc. Mater. Sci., 11: 95 (2015). DOI: https://doi.org/10.1016/j.mspro.2015.11.116
  3. A. Meisel, G. Leonhardt, and R. Szargan, Röntgenspektren und Chemische Bindung [X-Ray Spectra and Chemical Bond] (Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G.: 1977) (in German).
  4. J. M. Ziman, Printsipy Teorii Tverdogo Tela [Principles of the Theory of Solids] (Moscow: Mir: 1974) (Russian translation).
  5. M. A. Stucke, D. M. Dimiduk, and D. M. Hazzledine, High Temperature Ordered Intermetallic Alloys. V (Eds. I. Baker and R. Darolia) (Pittsburgh, PA, USA: MRS: 1993), p. 471.
  6. Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs and Mathematical Tables (Eds. M. Abramowitz and I. A. Stegun), Nat’l Bureau of Standards. Appl. Math. Ser. Vol. 55 (Washington, D.C.: U.S. Govt. Printing Office: 1964).
  7. B. B. Karpovych and O. B. Borovkoff, Proc. of Symp. ‘Micromaterials Engineering’ (Dec. 25–31, 1999) (Kiev: RVV IMF: 2000), vol. 2, p. 113 (in Russian).
  8. A. Eh. Krug and Yu. J. Radius, Abstr. Int. Conf. Phys. Phenomena (Dec. 25–31, 1991, Alushta) (Kharkiv: 1991), p. 12.
  9. S. V. Dyvyns’ky, Zakonomirnosti Dyfuziyi v Intermetalidakh ta Splavakh na Osnovi Perekhidnykh Metaliv [Mechanisms of Diffusion in Intermetallides and Alloys Based on Transition Metals] (Thesis of Disser. for Dr. Phys.-Math. Sci.) (Kyiv: G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.U.: 2006) (in Ukrainian).
  10. E. M. Gololobov, V. B. Shipilo, N. I. Sedrenok, and A. I. Dudyak, Sposob Polucheniya Karbonitridov Metallov [Production Method of Metal Carbonitrides], Authors’ Certificate 722341 SSSR (Published November 21, 1979) (in Russian).
  11. V. G. Trubachev, K. V. Chuistov, V. N. Gorshkov, and A. E. Perekos, Sposob Polucheniya Metallicheskikh Poroshkov [The Technology of Metallic Powder Production]: Patent 1639892 SU. MKI, B22 F9/02, 9/14 (Otkrytiya i Izobreteniya, 34, No. 13: 11) (1991) (in Russian).
  12. Yu. M. Koval’ and V. V. Nemoshkalenko, O Prirode Martensitnykh Prevrashchenij [On the Nature of Martensitic Transformations] (Kyiv: 1998) (Prepr./N.A.S. of Ukraine. Inst. for Metal Physics. No. 1, 1998) (in Russian).
  Слід використовувати загальноприйняті скорочення назв журналів:
  CAplus Core Journal Coverage List
  American Physical Society List
  WoS Journal Title Abbreviations
  American Mathematical Society List
 11. Необхідною вимогою є також надання авторами додаткового списку цитованої літератури (References) в латинській транслітерації (система BGN/PCGN; рекомендовані транслітератори: http://translit.kh.ua; http://translit.net). Після транслітерованих назв книг, дисертацій, патентів та ін. слід у квадратних дужках наводити їх англомовний переклад (див. приклади вище). При транслітерації статей з МНТ слід використовувати написання П.І.Б. авторів, наведені лише в англомовному змісті відповідного випуску, і офіційну транслітеровану назву журналу (див. також першу сторінку кожної статті та сайт). Звертаємо увагу авторів, що україномовні тексти, включно з назвами статей, анотаціями, ключовими словами тощо, мають бути оформлені згідно нової редакції «Українського правопису» (2019).
 12. Коректура авторам надсилається електронною поштою у вигляді pdf-файлу після завершення етапу рецензування. На перевірку коректури авторам відводяться 5 робочих днів. Після закінчення зазначеного терміну стаття автоматично направляється до друку. Виправлення слід відмітити та прокоментувати в самому pdf-файлі або оформити у вигляді переліку виправлень (підписаного уповноваженим представником колективу авторів) і переслати електронною поштою на адресу редакції.
 13. Плата за публікацію статті не стягується.

Електронний варіант статті надсилається на електронну адресу — e-mail (з темою, яка починається словом ‘mfint’). Якщо є потреба чи шалене бажання авторів, то друкована версія рукопису надсилається за адресою: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, редакція МНТ; бульвар Академіка Вернадського, 36; 03142 Київ, Україна.

Автори можуть вільно завантажити pdf-файли статей з сайту журналу, а також замовити друковані примірники випуску журналу зі своєю статтею, надіславши до редакції журналу разом з коректурою відповідну заявку та квитанцію про оплату друку необхідної кількості примірників випуску на умовах, аналогічних передплатним.

Відповідно до домовленості між редакцією МНТ і засновниками журналу, редакція вважає, що автори, надсилаючи їй рукопис статті, передають засновникам і редколеґії право опублікувати цей рукопис українською мовою та (або) в перекладі на англійську, і просить авторів відразу прикладати до рукопису Word logo Угоду про передачу авторського права. Опубліковані статті зберігаються у відкритому доступі та ліцензовані на умовах Ліцензії Creative Commons License.

SCImago Journal & Country Rank